Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Od początku celem komunistów było stworzenie całkowicie nowej struktury prawa, która umożliwiłby im całkowitą swobodę w zakresie stosowania kar wobec Polaków.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Podstawowym zadaniem sądów i prokurator wojskowych nie było sprawowanie wymiaru sprawiedliwości lecz ochrona ustroju Polski Ludowej.
 
    Znaczną część kadry prokuratury wojskowej stanowili oficerowie Armii Sowieckiej, inną grupę stanowili oficerowie zmobilizowani na terytorium Polski Lubelskiej, jeszcze inni byli to ludzie bez większego doświadczenia życiowego, którzy wyrażali gotowość budowy nowego systemu społeczno-politycznego. W skład ostatniej grupy wchodzili głównie słuchacze kursów prawniczych lub absolwenci Oficerskich Szkół Prawniczych.
0
No votes yet
 |  Written by Godziemba  |  0
Apogeum wpływów Informacji Wojskowej miało miejsce w pierwszej połowie lat 50.

    W czerwcu 1950 roku szefem Głównego Zarządu Informacji Wojskowej został sowiecki oficer NKWD płk. Dymitr Wozniesienski. Jego zastępcą został inny sowiecki oficer płk. Antoni Skulbaszewski.

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Bardzo istotne ogniwo kontroli nad „ludową” armią stanowił kontrwywiad wojskowy, którego zadaniem było przede wszystkim zapobieganie wrogiej infiltracji, a także kultywowanie „właściwych” zachowań pośród żołnierzy i oficerów. 

            W dniu 10 września 1944 roku komunistyczne władze utworzyły Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa WP, którego struktura opierała się na sowieckich wzorcach – kontrwywiadu wojskowego „SMIERSZ”.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Najważniejszym zadaniem Głównego Zarządu Politycznego LWP była indoktrynacja polityczna żołnierzy.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Od początku istnienia Ludowego Wojska Polskiego ważną rolę w nim odgrywał Główny Zarząd Polityczny.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  9
Żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego byli swoistymi pretorianami komunistycznych władców Polski.
 
    Jakkolwiek nadzór kadrowy nad KBW pełniło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, to za jego sprawy organizacyjno-techniczne odpowiedzialne było Ministerstwo Obrony Narodowej. Bardzo istotne zadania spoczywały także na zastępcach dowódców KBW ds. politycznych, którzy kontrolowali formację pod kątem zgodności jej działalności z wytycznymi władz partyjnych.
 
5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  4
Powołany w maju 1945 roku Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzorowany był na sowieckich wojskach NKWD. 

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Ogółem w latach 1950-1955 roku Ludowe Wojsko Polskie otrzymało sprzęt o wartości prawie 13 mld złotych.
 
     Polska nie posiadała odpowiednich technologii militarnych, aby rozwój przemysłu zbrojeniowego postępował równolegle z rozwojem sił zbrojnych. Z tego też powodu większość licencji, część rodzajów materiałów i uzbrojenia sprowadzano ze Związku Sowieckiego. Na ten cel przeznaczono w latach 1950-1955 prawie 3 mld rubli.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  25
Po wybuchu wojny koreańskiej Związek Sowiecki wymusił na swych satelitach forsowne zbrojenia.
 
    W rządzonej przez komunistów Polsce w lipcu 1950 roku przyjęto 6-letni plan rozwoju gospodarczego i budowy socjalizmu na lata 1950-1955, w którym zakładano wzrost produkcji przemysłowej o 158%.
 
5
5 (5)

Pages