Zamach czerwonych trepów (2)

 |  Written by Godziemba  |  0
Władze komunistyczne starały się dbać o morale i pełne żołądki funkcjonariusz i żołnierzy uczestniczących w operacji wprowadzenia stanu wojennego.
 
 
      Od  6  rano 13  grudnia 1981 roku radiowy Program I rozpoczął  nadawanie, powtarzanego później wielokrotnie, przemówienia Jaruzelskiego. Podobnie uczyniła to także telewizja.
 
 
       W swoim przemówieniu Jaruzelski kłamliwie obwieścił o ukonstytuowaniu się 13 grudnia Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz o tym, iż  Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o  północy stan wojenny na obszarze całego kraju. O nielegalności dekretu Rady Państwa była już mowa. WRONA także nie ukonstytuowała się 13 grudnia, ale dzień wcześniej około godziny 18 w siedzibie Sztabu Generalnym LWP w Warszawie przy ul Rakowieckiej lub w jednostce wojskowej  w alei Żwirki i Wigury, niedaleko Okęcia. Nie wszyscy członkowie WRON byli obecni podczas tego konstytuowania się. I tak np. do gen. Puchały gen. Siwicki  zadzwonił w południe 13 grudnia, informując go, że został członkiem WRONY.
 
 
      W ww. jednostce już w marcu ’81 uruchomiono wojskową rezerwową rozgłośnię radia i telewizji. Nosiła ona kryptonim „Bunkier” i tam w nocy z 12 na 13  grudnia Jaruzelski nagrał przemówienie, stamtąd emitowano „Dziennik Telewizyjny”, którego spikerów ubrano w mundury wojskowe.
 
 
     Pierwsze posiedzenie WRON –  o  czysto informacyjnym zresztą charakterze –  odbyło się dopiero 14 grudnia, później spotykali się zaledwie jeszcze kilka razy. To i tak  nie miało wielkiego znaczenia, gdyż to nie WRON decydowała, ale Jaruzelski i jego najbliżsi współpracownicy z Kiszczakiem i Siwickim na czele.
 
 
     MSW i  Centralny Zarząd Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości utworzyły ośrodki odosobnienia – internowania. W sumie w 39 zakładach karnych, trzech aresztach i czterech ośrodkach wypoczynkowych.
 
 
      Dopiero 15  grudnia 1981 o  godzinie 16.40 w  tajnym specjalnego znaczenia dwaj dyrektorzy z  MSW informowali komendantów z  MO, w  jaki sposób dokonywać rejestracji osób zatrzymanych w  czasie wprowadzania stanu wojennego. Nadawcy uprzejmie informowali, że decyzją dyrektora generalnego MSW tow. gen. bryg. K. Straszewskiego, osoby zatrzymane i  internowane w  związku z  wprowadzeniem stanu wojennego należy rejestrować kartami eo-13a z  dopiskiem „Jodła”, natomiast na osoby, z  którymi przeprowadzono rozmowy i  które napisały oświadczenie o  zaniechaniu antysocjalistycznej działalności, należy zakładać kwestionariusze ewidencji operacyjnej, a karty eo-4 winny posiadać dopisek „Klon”.
 
 
     eo-13a to karta rejestracyjna postępowań przygotowawczych Biura Śledczego MSW, natomiast eo-4 to  karta rejestracyjna służąca ewidencji spraw operacyjnych. „Klon” był  kryptonimem operacji przeprowadzania rozmów ostrzegawczych z  osobami podejrzanymi przez komunistyczne władze o  podjęcie działań przeciw stanowi wojennemu, połączonych z  podpisaniem tak zwanej deklaracji lojalności. A kryptonim „Jodła” (od 1 grudnia 1981 roku, wcześniej „Wrzos” )  dotyczył operacji internowania „niebezpiecznych” działaczy NSZZ „S” i innych „wrogich” organizacji.
 
 
     20 grudnia MSW przygotowało dokument zatytułowany „Informacja dot. działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Ministerstwa Obrony Narodowej w okresie trwania stanu wojennego”, w którym wskazano, iż  „W  dn. 13 XII br. o  godz. 0.00 w  całym kraju przeprowadzono operację kryptonim „Jodła”. Celem tej akcji było internowanie osób, w  stosunku do których, ze względu na ich dotychczasowe zachowanie, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności, prowadzić będą działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa i  obronności państwa. Zgodnie z  planami, wykorzystując czynnik zaskoczenia do godziny 12.00 dn. 13  bm. internowano 3173 osoby, to jest ponad 70% liczby założonej. Żeby „dobić” do stu procent, akcja internowania będzie kontynuowana”.
 
 
     W dalszej części ww. analizy MSW informowało, że „w  nocy z  dnia 12/13  bm. przeprowadzono operację kryptonim „Azalia”, polegającą na zabezpieczaniu obiektów RTV i  blokadzie łączności telekomunikacyjnej, którą objęto 320  obiektów na terenie 34  województw oraz 60 w  Warszawie. Operacja ta uniemożliwiła przeciwnikowi zmobilizowanie sił do akcji protestacyjnej (…) i  pozwoliła nam od pierwszej chwili oddziaływać pozytywnie na społeczeństwo” W sumie w  „działaniach specjalnych we współdziałaniu z  MO wzięło udział łącznie 80000  żołnierzy, ponad 1600  czołgów, ok.  1200  transporterów opancerzonych, 660 BWP i ponad 9200 samochodów…”.
 
 
     20 grudnia 1981 roku na posiedzeniu Sekretariatu KC PZPR Jaruzelski poinformował o swej  zgodzie na odprawienie – pomimo godziny milicyjnej – pasterek w polskich kościołach. Jednocześnie zastrzegł, iż decyzja o tym zostanie przekazana Polakom dopiero w ostatnim momencie.

 
     Następnego dnia szef Sztabu Wojska Polskiego Florian Siwicki określił „zasady  organizacji pracy z żołnierzami czynnej służby wojskowej w okresie od 20 grudnia do 30 stycznia 82”, wśród których wyróżnił „spotkania członków WRON z  grupami żołnierzy, wykonującymi zadania w  obrębie garnizonu warszawskiego oraz pododdziałami pozostającymi w rejonach ześrodkowania do wykonywania zadań specjalnych (…). W  celu podziękowania za trud żołnierski i  złożenia życzeń świątecznych i  noworocznych (…) dowódcy oddziałów i pododdziałów zorganizują i wezmą udział w tradycyjnej żołnierskiej choince i kolacji wigilijnej”.

 
      W ślad za tym gen. Józef Baryła -   szef Głównego Zarządu Politycznego WP, polecił, aby w  dniu 24  grudnia zorganizować kolacje dwudaniowe, zapewniając tradycyjną potrawę jak zupa z  owoców suszonych z  makaronem, barszcz czerwony czysty z  fasolą, groch z  kapustą itp., oraz danie mięsne lub rybne (z ryb świeżych lub konserw rybnych do wyboru). Jednocześnie zalecał, aby w okresie świąt „uwzględnić możliwie szersze urozmaicenie potraw, stosując dodatkowo w dniach 25 i 26 bm. po 100 g mięsa lub 75 g kiełbasy, w dniu 31 bm. na kolację 50 g kiełbasy, a w dniu 1.01.1982 50  g mięsa na żywionego z  planowego zaopatrzenia, a  ponadto owoce i  wyroby cukiernicze. W  piekarniach polowych wypiec w  miarę możliwości na okres świąt i  Nowego Roku ciasta typu rolady, babki itp.”.

 
     W ramach prezentu gwiazdkowego  rząd ogłosił obniżenie –  od stycznia –  norm przydziału mięsa i jego przetworów na kartki. Rolnicy z gospodarstw powyżej pół hektara w ogóle nie dostali prawa do kartek na mięso i masło. Wprowadzono też obowiązek pracy dla mężczyzn w wieku 18–45  lat i  zarządzono odłożenie wyborów do rad narodowych „do czasu powstania warunków umożliwiających ich przeprowadzenie w atmosferze spokoju społecznego i w duchu konstytucyjnych zasad PRL”.

 
Wybrana literatura:
 
T. Ruzikowski – Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983
A. Paczkowski – Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983
W. Polak – Stan wojenny – pierwsze dni
L. Kowalski – Generał ze skazą. Biografia wojskowa gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego
R. Reiff – 13 grudzień: wspomnienia
Stan wojenny, wspomnienia i oceny. Praca zbiorowa pod red. J. Kulasa
Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidarność” 1980-1981
B. Kopka, G. Majchrzak – Stan wojenny w dokumentach władz PRL
W. Roszkowski – Najnowsza historia Polski
 
5
5 (3)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>