Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Pomimo upokarzających warunków traktatu brzeskiego, jego podpisanie umożliwiło Leninowi zachowanie władzy i skoncentrowanie się na wojnie z „białymi”.

0
No votes yet
 |  Written by Godziemba  |  0
W grudniu 1917 roku rozpoczęły się rokowania pokojowe państw centralnych z Rosją bolszewicką.

      Po zdobyciu władzy w wyniki przewrotu październikowego głównym celem bolszewików było utrwalenie władzy i rozszerzenie jej na cały kraj. Cel ten mógł zostać zrealizowany jedynie w przypadku natychmiastowego zawarcia pokoju z państwami centralnymi. Lenin był gotów zaakceptować wszelkie warunki stawiane przez Niemcy, ale z powodu powszechnych podejrzeń o bycie niemieckim agentem, musiał działać ostrożnie.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Zdecydowana większość żydowskich dezerterów z armii gen. Andersa albo wstąpiła do kibuców albo zasiliła żydowskie organizacje zbrojne.
 
       Wedle przygotowanego przez  Ośrodek Studiów przy Centrum Informacji w Jerozolimie ”Referatu w sprawie dezercji Żydów z Armii Polskie”  tylko w sierpniu 1943 roku odnotowano 600 przypadków dezercji Żydów z armii Andresa, co stanowiło około 15% wszystkich Żydów służących w tym wojsku.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Wkrótce po opuszczeniu Związku Sowieckiego przez armię gen. Andersa rozpoczęły się dezercje żołnierzy narodowości żydowskiej.
 
       Na podstawie umowy z 14 sierpnia 1941 roku Sowieci zgodzili się na sformowanie Armii Polskiej w Rosji. Jej dowódcą został gen. Władysław Anders.
 
      W dniu 22 sierpnia 1941 roku gen.  Anders wydał rozkaz nr 1, w którym wezwał (…) wszystkich obywateli Rzeczypospolitej zdolnych do noszenia broni, by spełnili swój obowiązek względem Ojczyzny i wstąpili pod sztandary Orła Białego”.
 
5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  2
W czasie negocjacji pokojowych w 1920 roku nie uwzględniono niemal żadnych postulatów strony węgierskiej.
 
5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  6
Po I wojnie światowej Węgrzy zostały zmuszone do podpisania upokarzającego traktatu pokojowego,.
 
       Podczas gdy jeszcze w styczniu 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczony Thomas Woodrow Wilson w swoich słynnych 14 punktach podkreślał konieczność zapewnienia ludom Austro-Węgier „możności autonomicznego rozwoju” w ramach monarchii, na konferencji pokojowej w Paryżu, która rozpoczęła się w styczniu 1919 roku, wszyscy uznali, iż powrót do dawnych rozwiązań jest absolutnie niemożliwy.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Wbrew podjętym zobowiązaniom rząd w Pradze nie nadał autonomii Rusi Zakarpackiej.
 
       Dziesięcioletni okres rządów gubernatora Antonija Beskyda charakteryzowały działania idące w kierunku ściślejszego powiązania Rusi Zakarpackiej z pozostałą częścią kraju. Tym działaniom sprzyjała reforma administracyjna z 1927 roku, która ujednoliciła ustrój samorządowy na terenie Republiki czechosłowackiej, wprowadzając też jednolite organa administracji.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W 1919 roku do Czechosłowacji przyłączono Ruś Zakarpacką.
 
      Leżąca wzdłuż południowo-wschodnich Karpat Ruś Zakarpacka, zwana także Rusią Węgierską oraz Zakarpaciem, przed I wojną światową wchodziła jako prowincja w skład cesarstwa austro-węgierskiego.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Ostateczna decyzja o podziale Śląska Cieszyńskiego wykopała przepaść pomiędzy Warszawą a Pragą.

5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Władze czechosłowackie torpedowały wszelkie propozycje kompromisowego rozwiązania problemu Śląska Cieszyńskiego.

5
5 (2)

Pages