Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Równocześnie z budową naczelnych władz wojskowych Wojska Polskiego rozpoczęto tworzenie służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych.
 
     Utworzenie wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej poprzedziła kilkuletnia działalność siatek konspiracyjnych polskich organizacji niepodległościowych. Zdobywało w nich doświadczenie wielu późniejszych oficerów polskiego wywiadu wojskowego.
 
      W końcu października 1918 roku Rada Regencyjna utworzyła Sztab Generalny, którego pierwszym szefem został gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski.
 
0
No votes yet
 |  Written by Godziemba  |  0
Dopiero w marcu 1919 roku ogłoszono pobór do budowanego Wojska Polskiego.
 
       W dniu 6 marca 1919 roku Sejm Ustawodawczy na wniosek Związku Narodowo-Ludowego, przy sprzeciwie posłów PPS, uchwalił powo­łanie sześciu roczników (1896-1901). Wcielenie dotyczyło więc w większości ludzi mających poza sobą udział w wojnie światowej. Decyzja ta pozwoliła na formowanie wyższych związków taktycznych, opartych na poborze re­kruta. Plan obejmował utworzenie dwunastu dywizji piechoty i sześciu brygad kawalerii.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W pierwszych miesiącach niepodległości tworzenie jednostek Wojska Polskiego oparto na zaciągu ochotniczym.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Równolegle z powstawaniem państwowości polskiej rozpoczęto tworzenie polskich sił zbrojnych.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Od września 1918 roku Armia Polska we Francji podlegała politycznemu zwierzchnictwu Komitetu Narodowego Polski.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W czerwcu 1917 roku rozpoczęto tworzenie Armii Polskiej we Francji.
 
      Z chwilą wybuchu I wojny światowej przedstawiciele Polonii francuskiej podjęli starania o  utworzenie polskich jednostek wojskowych we Francji.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W czasie I wojny światowej w Piotrogrodzie zwolennicy przyznania autonomii Królestwu Polskiemu ścierali się z przeciwnikami przyznania Polakom jakichkolwiek ustępstw.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Przejęcie przez Polskę Zaolzia na początku października 1938 roku nastąpiło w sposób spokojny, bezkrwawy i doskonale zorganizowany.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Od lata 1938 roku trwały polskie przygotowania do ewentualnego zajęcia Zaolzia.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Nie ulega wątpliwości, że gdyby w 1938 roku doszło do wybuchu wojny czechosłowacko-niemieckiej, głownym teatrem działań wojennych byłoby terytorium Czech, Słowacja pełniłaby jedynie rolę zaplecza.
 
5
5 (2)

Pages