Antyobywatelska wikipedia - casus dra Daniela Alain Korony

 |  Written by sprzeciw21  |  0
 

Polska społeczność wikipedystów, uaktywniająca się szczególnie w okresie przekazywania 1% podatku na cele społeczne, szczyci się swym oddolnym charakterem, niezależnością od wszelkiej władzy politycznej i odpornością na naciski. Encyklopedia Wikipedii to ponoć panaceum na wszelki lobbing, na wszechwładzę wielkich koncernów wydawniczych, a przede wszystkim – źródło pełnej i rzetelnej informacji.

Tyle teoria. Praktyka niestety wygląda już zgoła inaczej. Przekonał się o tym każdy, kto usiłował umieścić dowolne hasło na polskiej Wikipedii.

Dr Daniel Alain Korona to osoba, która jednocześnie funkcjonuje aż w czterech obszarach aktywności – działalności naukowej, menadżerskiej, związkowej i społecznej, w każdej z nich odnosząc godne odnotowania sukcesy. Anonimowi „karbowi” polskiej Wikipedii, określający się mianem „wikipedystów” mają jednak na ten temat zgoła inne zdanie. Historia prób umieszczenia biogramu dr Korony na stronach polskiej Wikipedii przypomina korespondencję z gminnym oddziałem  nieboszczki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej /PZPR/. Przygotowany biogram natychmiast został zdjęty pod pretekstem niedopracowania i umieszczony w tzw. brudnopisie.  Po poprawieniu , mimo wysłania stosownych próśb, nikt nie uznał za stosowne ponownie go opublikować, przez co piszący te słowa musiał sam zarejestrować się jako wikipedysta i odczekać regulaminowe 4 dni, aby dokonać tego własnoręcznie. Działanie to nie przypadło jednak do gustu anonimowej Grupie Trzymającej Władzę /GTW/, która tym razem zażądała udokumentowania stosownymi linkami każdego zdania rzeczonego biogramu. Żądanie to, aczkolwiek wymagające mozolnej pracy w przeszukiwaniu internetu, zostało spełnione. Cóż z tego? Pojawiły się gniewne komentarze na stronach tzw. dyskusji, że linki owe są nie takie, jak być powinny. Bo między innymi kierują do raportów Najwyższej Izby Kontroli (jak widać, źródło uznane za trefne…) lub też na strony prywatne i blogi. Ale to jeszcze nic! Głównym zarzutem „społeczników” okazał się fakt umieszczenia treści z biogramu dr Korony na stronie przedsiębiorstwa, którym aktualnie kieruje. Takie działanie w opinii wikipedystów wyczerpuje znamiona naruszenia praw autorskich Elewarr Sp. z o.o. !!! Cóż było robić… za moją namową kierownictwo Spółki skierowało do polskich wikipedystów oficjalne pismo zgadzające się na wykorzystanie przez portal Wikipedii wszelkich informacji umieszczanych na stronach tego podmiotu. Czy to pomogło? Wręcz przeciwnie! W obliczu niemożności dalszego użycia jakichkolwiek racjonalnych argumentów, panowie wikipedyści uciekli się do metod gminnego aparatu śp. partii komunistycznej z czasów głębokiego PRL-u. Czyli do rzucania zaklęć w urzędowej nowomowie, mających uzasadnić stanowisko „nie, bo nie!”. Wymyślono otóż, że osoba dr Daniela Alaina Korony „nie spełnia kryteriów tzw. encyklopedyczności”. Czym jest encyklopedyczność? Oooooo, to bardzo dobre pytanie! Jest to oględnie mówiąc, nadawanie się danej osoby do umieszczenia w Wikipedii. Dr Korona się po prostu nie nadaje. No cóż, można by smutno zwiesić głowę i pogodzić się z tym faktem, gdyby nie to, że taki sąd całkowicie nie odpowiada rzeczywistości.  Dowody? W 2017 roku tylko jedno stowarzyszenie kierowane przez dr Koronę skierowało do Sejmu i Senatu więcej nowych projektów ustawodawczych niż wszystkie  reprezentowane tam partie polityczne razem wzięte. Niespożyta aktywność w parlamentarnych komisjach petycji, ekspertyzy i doradztwo w zawiłościach prawa administracyjnego świadczone nieodpłatnie zarówno dla  zwykłych zjadaczy chleba, jak i spółek giełdowych, walka o prawa użytkowników wieczystych dręczonych przez władze samorządowe nieuzasadnionymi podwyżkami , skuteczne domaganie się praw dla dawnych działaczy podziemia solidarnościowego przed 1989 rokiem – to tylko jedne z wielu przejawów działań dr Daniela Alaina Korony. W każdym kraju z kręgu skonsolidowanej demokracji , postać tego kalibru zasłużyłaby na biogram w Wikipedii. W Polsce nie. Bo nie jest „encyklopedyczna”, nie ma stempelka 10 państwowych instytucji i nie pełni „znamienitych” funkcji, typu jeden z 460 zazwyczaj milczących posłów na Sejm.

Gdyby opisanym postępowaniem odnośnie osoby dr Daniela Alaina Korony mógł się „pochwalić” jakiś państwowy urząd , byłoby to nawet zrozumiałe. Państwowa biurokracja zawsze usilnie tępiła tego kalibru postacie. Gdy jednak czynią to rzekomi społecznicy, chełpiący się budową społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, robi się już dość ponuro. Jak widać, mentalność folwarczna, ślepa uległość dętym tytułom i biurokratycznym zaszeregowaniom poczyniła w naszym społeczeństwie trwałe i niepowetowane szkody.

PS. Ostatnią próbą przemówienia do rozsądku domorosłym wikipedystom będzie pismo do fundacji zarządzającej projektem Wikipedia, które skieruję niebawem. O dalszych losach sprawy będziemy informować na bieżąco.

 

Dr Karol Kostrzębski

(za Serwis21 z 15.02.2019)

 

 

ur. 1963r. , członek Rady Nadzorczej Elewarr Sp. z o.o. (2006-2007), prezes zarządu Elewarr Sp. z o.o. (2007, 2018- ), prezes stowarzyszenia „Polskie Euro 2012” (2008- ), prezes Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” (2010- ), prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 (2013- ) 

Przed 1989 rokiem aktywny działacz podziemia antykomunistycznego w ramach samorządu studenckiego SGPiS oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), współpracownik działu zagranicznego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. W 1984 r. założył Klub Francuski SGPiS (znany także jako KF SYNDROM), spełniający ważną rolę w kontaktach podziemnych organizacji antykomunistycznych z Biurem Koordynacyjnym Solidarności w Paryżu. W marcu 1989 r. jako pracownik Po¬czty Polskiej doprowadził do spektakularnego strajku Poczty Głównej przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie. 

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS) w Warszawie, obecnie Szkoła Główna Handlowa (SGH), na kierunku finanse i statystyka (1987 r.). W 1994 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW) uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (na podstawie pracy „Transformacja własności państwowej w świetle doświadczeń wybranych krajów”). W latach 1994-2007 pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), autor wielu opracowań naukowych dotyczących m.in. programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, efektywności i globalizacji rynków kapitałowych oraz prawa podatkowego. Autor licznych ekspertyz dla Biura Ekspertyz i Analiz Sejmu RP , dotyczących budżetu, prywatyzacji i kwestii podatkowych. Wykładowca wielu uczelni wyższych m.in. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. 

Od 1987 roku pracownik i współpracownik wielu firm i instytucji, w 2006 roku zostaje członkiem rady nadzorczej (w 2007 przewodniczącym rady nadzorczej) państwowej spółki Elewarr, zajmującej się obrotem i przechowalnictwem zbóż, a także członkiem rady nadzorczej spółki Agroman. W 2007 roku powołany na Prezesa Zarządu Elewarr Sp. z o.o. W okresie jego urzędowania spółka osiągnęła najwyższy zysk w historii. Ambitne plany dalszego jej rozwoju m.in. poprzez stworzenie własnej bazy transportowej i rozwój sektora przetwórczego zostały udaremnione wraz z przejściem Elewarr Sp. z o.o. pod kuratelę PSL-u (dr Daniel Alain Korona nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej). W następstwie tej decyzji spółka zaczęła tracić na znaczeniu, a jej wyniki finansowe aż do 2018 roku konsekwentnie ulegały pogorszeniu. 1 listopada 2018 roku został ponownie powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Elewarr Sp. z o.o. 

Oprócz działalności menedżerskiej dr Daniel Alain Korona jest aktywnym działaczem społecznym i związkowym. W latach 1995-2007 był przewodniczącym organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), a następnie organizacji międzyzakładowej instytutów ekologii oraz nauk ekonomicznych PAN. W latach 1996-2003 pełnił funkcję prezesa Krajowego Stowarzyszenia Udziałowców. W 2005 roku założył Stowarzyszenie Interesu Społecznego (od 2010r. działające także pod szyldem Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste”), wspomagające obywateli w sporach z organami państwa. W 2013 roku został prezesem kombatanckiego Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89. 

Wielokrotnie występował i doradzał stronom społecznym w postępowaniach podatkowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych (m.in. w głośnym sporze pracowników Banku Handlowego z fiskusem w kwestii opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji pracowniczych). Jako pierwszy poruszył kwestię braku podstaw prawnych dla naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w okresie od 01.01.1998r. do 31.08.2005r. ze względu na brak prawnie określonego wzoru w rozporządzeniu ministerstwa finansów. Uchodzi za skutecznego specjalistę praktykującego w prawie administracyjnym i procedurach administracyjnych. Nadal społecznie doradza i reprezentuje pokrzywdzonych obywateli w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>