Komunikat Zarządu Elewarr ws. sprzedaży udziałów w spółce Elewator Sieradz

 |  Written by sprzeciw21  |  0
 

Komunikat Zarządu Elewarr w związku z zapytaniami dotyczącymi sprzedaży udziałów w spółce Elewator Sieradz Sp. z o.o.

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi sprzedaży udziałów w spółce Elewator Sieradz sp. z o.o., informujemy że:

 

1. Strategia Elewarr sp. z o.o na lata 2017-2020 została przyjęta przez Zarząd w składzie Pan Bogdan Drechna i Pan Andrzej Mioduszewski w dniu 10 lutego 2017r., opiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą w składzie Pan Marcin Sutkowski, Pan Marek Komorowski i Pan Eugeniusz Muszyc, zatwierdzona przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Pana Łukasza Hołubowskiego uchwałą nr 11 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Ten dokument przewidywał w ramach koniecznej restrukturyzacji aktywów finansowych Elewarr, sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie Elewator Sieradz, w którym Elewarr posiadał 26,73% udziałów w kapitale zakładowym. Także aktualizacja Strategii przyjęta uchwałą z dn. 28 stycznia 2018 r. nr 1/18 przez zarząd Spółki w składzie Bogdan Drechna i Andrzej Mioduszewski przewidywała sprzedaż tych udziałów w ramach planowanej restrukturyzacji Spółki. Opracowanie i przyjęcie Strategii oraz Aktualizacji Strategii Spółki Elewarr na lata 2017-2020 zostało dokonane w okresie urzędowania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela.

 

2. Gdyby Zarząd pod prezesurą Bogdana Drechny uważał i miał wiedzę, że Elewator Sieradz był „perłą w Koronie” to dwukrotnie nie wpisałby zamiaru sprzedaży posiadanych przez Elewarr udziałów w Elewatorze Sieradz w Strategię i Aktualizację Strategii Elewarr sp. z o.o. na lata 2017-2020.

 

3. Zamieszanie wokół sprzedaży Sieradza i celowe wprowadzanie w błąd opinię publiczną zdaniem Spółki jest kolejną próbą przypisania absurdalnej odpowiedzialności obecnemu Zarządowi przez poprzedniego Prezesa Spółki Bogdana Drechnę, który dwukrotnie nie otrzymał absolutorium (za lata obrotowe 2017/2018 i 2018/2019), czyli akceptacji swego zarządzania przez Radę Nadzorczą w składzie wyżej wymienionym oraz przez Zgromadzenie Wspólników. Z niezrozumiałych względów od początku swojego odwołania, czyli od połowy grudnia 2018 roku, Pan Drechna permanentnie i w sposób nieuprawniony atakuje Spółkę, i obecnych członków Zarządu Spółki w prasie oraz przed różnymi organami instytucji publicznych. Obecnie Spółka podjęła kroki prawne w stosunku do Pana Bogdana Drechny.

 

4. Nieprawdą jest, że zbycie udziałów nastąpiło bez wymaganych zgód korporacyjnych (Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników). Nie jest prawdą również, by pominięto jakiekolwiek procedury obowiązujące w Spółce oraz że doszło do jakiegokolwiek pominięcia zainteresowanych polskich spółek w postępowaniu w sprawie. sprzedaży udziałów w Elewatorze Sieradz.

 

5. Nieprawdą jest, że Elewarr miał większy wpływ na decyzje podejmowane przez Elewator Sieradz. Do informacji publicznej należy m.in. że Elewarr był udziałowcem mniejszościowym w Elewatorze Sieradz, nie otrzymywał dywidendy od kilkunastu lat, nie miał wpływu na wybór zarządu. Niezależnie od prawa pierwokupu posiadanego przez pozostałych udziałowców, nie mógł zbyć udziałów bez zgody Zarządu Elewator Sieradz (zgodnie z umową Spółki Elewator Sieradz), a tym samym zgodnie właśnie z Umową Spółki to Zarząd Elewator Sieradz miał głos decydujący odnośnie podmiotu nabywającego udziały i skorzystał z tego prawa nie wyrażając zgody na sprzedaż udziałów innym zainteresowanym spółkom i wskazując obecnego nabywcę. Uzyskana w trakcie negocjacji cena finalna sprzedaży udziałów była najwyższa ze wszystkich poprzednich ofert składanych w trakcie 2019 roku. Cena ta była znacząco wyższa niż wartość nominalna udziałów.

 

6. Sprzedaż udziałów w Elewator Sieradz była zasadna z uwagi na aktualnie zaplanowane i realizowane przez Elewarr remonty i inwestycje w zakresie rozbudowy posiadanej infrastruktury magazynowej.

 

źródło: http://www.elewarr.com.pl/aktualnosci-2/930-komunikat-zarzadu-w-zwiazku-z-zapytaniami-dotyczacymi-sprzedazy-udzialow-w-spolce-elewator-sieradz-sp-z-o-o.html

5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>