Godziemba's blog

 |  Written by Godziemba  |  6
Złe ustawienie jednostek wojskowych oraz dezorganizacja zaplecza walczących wojsk przyspieszyły klęskę Polski w 1939 roku.
 
      Polski plan obrony zakładał, iż własny wysiłek obronny zostanie wsparty poczynaniami sojuszniczych armii: francuskiej i angielskiej.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Obowiązkiem polskiego Sztabu Głównego było systematyczne prowadzenie prac przygotowawczych do konfliktów z potencjalnymi przeciwnikami.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Pomimo słabości kadrowych oraz błędów organizacyjnych polskie służby wywiadowcze właściwie rozpoznały główne kierunku niemieckich uderzeń we wrześniu 1939 roku.
 
      Przygotowania mobilizacyjne polskich służb informacyjno-wywiadowczych do wojny pozostawiały wiele do życzenia. Warszawska centrala nie miała nawet organizacji wojennej - nie przeprowadzano też podziału zadań o charakterze wojennym między komórkami centrali.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  5
Przed wybuchem wojny w 1939 roku niemiecki wywiad posiadał znaczną przewagę na polskim.
 
      Po dojściu Hitlera do władzy wraz z rozbudową sił zbrojnych znacznie wzmocniono niemieckie służby wywiadowcze. W 1935 roku na czele najważniejszej z nich – Abwehry – stanął admirał Wilhelm Canaris, który przeprowadził szereg zmian mających na celu zwiększenie aktywizacji wywiadu.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W ramach operacji „wózek” zdobyto mnóstwo materiałów wywiadowczych dotyczących Niemiec.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Akcja przeglądania niemieckiej poczty, przewożonej w pociągach tranzytowych była realizowana przez polski wywiad w latach 1930-1939.
 
 
        Była to jedna z bar­dziej brawurowych i skutecznych akcji polskiego wywiadu, która nie została zdemaskowana przez kontrwywiad niemiecki.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Sukces w wojnie 1920 roku został odniesiony dzięki wspaniałej postawie świadomych Polaków.
 
 
      Powodzenie realizacji polskiego planu kontrofensywy zależało przede wszystkim od utrzymania Warszawy, na której przedpolu toczyły się ciężkie boje, Dlatego też 12 sierpnia Piłsudski opuszczając Warszawę i przenosząc się do Puław, gdzie objął dowództwo nad formowaną grupą uderzeniową, zażądał od Sosnkowskiego, by osobiście czuwał nad obroną stolicy I nie dopuścił do powstania antagonizmów wśród dowódców poszczególnych jednostek.
 

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Obrona Warszawy w sierpniu 1920 roku stała się sprawą priorytetową dla całej Polski.
 

5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Latem 1920 roku, w obliczu bolszewickiego najazdu, Polacy stanęli przed koniecznością obrony swojego państwa. Fenomen ówczesnych dni polegał na tym, że polskie społeczeństwo po raz pierwszy na taką skalę potrafiło się zintegrować w obliczu grożącego Polsce niebezpieczeństwa.  
 
      Powołana w dniu 1 lipca 1920 roku Rada Obrony Państwa wezwała do ochotniczego zaciągu do wojska polskiego
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Nieudana próba sforsowania Wisły przez oddziały 1 armii stała się pretekstem do usunięcia Berlinga z dowództwa.
 
5
5 (1)

Pages