Historia

Godziemba
19-10-2020
Znany pisarz, Karol Bunsch był żołnierzem Legionów Polskich.              Karol Bunsch urodził się 22 lutego 1898 roku w Krakowie. Jego ojciec, Alojzy, był  profesorem Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Seminarium Męskim w Krakowie, uczył się aż w Gimnazjum św. Anny. Siódmą klasę ukończył w Wiedniu, do którego po wybuchu I wojny światowej wyjechał wraz z najbliższą rodziną.        ...
5
5 (2)
Godziemba
14-10-2020
9 października 1920 roku „zbuntowane” wojska gen. Żeligowskiego zajęły Wilno, wypierając z miasta jednostki litewskie.         W nocy 7 na 8 października grupa „Bieniakonie” gen. Żeligowskiego, licząca 14 tysięcy żołnierzy, wyruszyła z Werenowa w kierunku rzeki Mereczanki. Tuż przed wymarszem Generał wysłał tajną depeszę do gen. Sikorskiego, w której informował: „Zważywszy, że zawarte z rządem kowieńskim linie rozejmowe z góry i na niekorzyść nas mieszkańców...
5
5 (1)
Godziemba
12-10-2020
Sukces operacji niemeńskiej pozwolił na rozpoczęcie przygotowań do odzyskania Wilna.         Po bitwie warszawskiej wojska Tuchaczewskiego chociaż dotkliwie pobite, nie zostały całkowicie rozbite, co było zamiarem strony polskiej. W tej sytuacji Naczelny Wódz Józef Piłsudski uznał, iż należy zaplanować i przeprowadzić kolejną bitwę, by zmusić bolszewików do poniechania agresywnych zamiarów wobec Polski, a jednocześnie zadecydować o kształcie polskiej granicy wschodniej.  ...
5
5 (1)
Godziemba
05-10-2020
Mordy na polskich jeńcach w 1939 roku miały charakter masowy, a żaden z ich uczestników nie poniósł po wojnie żadnej kary.             Największą niemiecką zbrodnią był mord na żołnierzach I batalionu 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w lesie pod Ciepielowem. Po okrążeniu w lasach janowskich, a następnie rozbiciu 7 Dywizji Piechoty, z kotła udało się wydostać kilku dużym grupom żołnierzy 74 pp z jego dowódcą płk. Wacławem Wilniewczycem i dowódca I batalionu...
5
5 (2)
Godziemba
30-09-2020
Szacuje się, że we wrześniu 1939 roku żołnierze niemieccy zamordowali około 3 tys. wziętych do niewoli polskich żołnierzy.          Przed atakiem na Polskę dowództwo Wehrmachtu wydało wiele radykalnych dyrektyw o rasistowskim charakterze. Ostrzegało w nich żołnierzy przed rzekomą „fanatyczną” nienawiścią Polaków do Niemców, która miała skutkować wojną podjazdową, licznymi aktami sabotażu i dywersji, stosowanymi i kierowanymi na tyłach frontu przez...
5
5 (2)
Godziemba
28-09-2020
28 września 1939 roku bolszewicy przy współpracy Ukraińców zamordowali 18 marynarzy Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej.         23 września batalion morski kapitana Bronisława Bończaka, pozostając w łączności z grupą KOP pułkownika Różyckiego-Kołodziejczyka, skierował się na południowy zachód w kierunku Kamienia Koszyrskiego i Ratna.  Wieczorem batalion udał się na odpoczynek do lasu pod Kamieniem Korzyrskim, podczas gdy grupa KOP nocowała w mieście. W nocy marynarze byli...
5
5 (4)
Godziemba
23-09-2020
Po agresji sowieckiej marynarze Flotylli Rzecznej zostali podporządkowani gen. Kleebergowi, dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”.          W sierpniu 1939 roku Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej w Pińsku składała się z 40 jednostek bojowych o łącznej wyporności około 1 505 ton oraz blisko 50 statków pomocniczych o podobnej łącznej wyporności. Po ogłoszeniu mobilizacji zarekwirowano dodatkowo dziesięć statków rzecznych i tyle samo kryp. Jednostki Flotylli...
5
5 (1)
Godziemba
21-09-2020
Podczas agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku Sowieci zamordowali setki żołnierzy polskich.                 W celu przyspieszenia planowanego wcielenia zagarniętych ziem do Związku Sowieckiego zadecydowano o eliminacji polskiej inteligencji oraz sfer „burżuazyjno-obszarniczych”. Jeszcze w trakcie działań wojennych zadanie te realizowały grupy sabotażowo-dywersyjne, zorganizowane wcześniej na Kresach Wschodnich II RP, które dokonały licznych samosądów...
5
5 (1)
Godziemba
16-09-2020
Ugrupowanie gen. Orlik-Rückemanna najdłużej walczyło z sowieckimi agresorami w 1939 roku.           Jednostki sowieckie, które dokonały agresji na Polskę otrzymały rozkaz jak najszybszego uchwycenia ważnych obiektów militarnych w głębi polskiej obrony. W tym celu wydzielono tzw. grupy ruchome (uderzeniowe). Trzy grupy ruchome Frontu Białoruskiego (dzierżyńska, mińska i połocka) otrzymały zadanie opanowania Wilna (poprzez Święciany i Michaliszki), Grodna i Białegostoku (poprzez...
5
5 (2)
Godziemba
14-09-2020
W agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku wzięło udział ponad pół miliona czerwonoarmistów.               W wystąpieniu na nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej ZSRS w dniu 31 sierpnia  1939 roku szef sowieckiego rządu Mołotow dowodząc, iż „układ o nieagresji między Niemcami a ZSRS stanowi zwrotny punkt w historii Europy, ale i nie tylko Europy” wskazywał, iż wrogość między Rosją a Niemcami zawsze przynosiła tym krajom największe straty.  ...
5
5 (2)
Godziemba
09-09-2020
Złe ustawienie jednostek wojskowych oraz dezorganizacja zaplecza walczących wojsk przyspieszyły klęskę Polski w 1939 roku.         Polski plan obrony zakładał, iż własny wysiłek obronny zostanie wsparty poczynaniami sojuszniczych armii: francuskiej i angielskiej.        Tymczasem wedle zgodnych, powojennych opinii, polscy sztabowcy mieli pełną świadomość niemożności skutecznego, samodzielnego przeciwstawienia się atakowi niemieckiemu. Stąd szukano współdziałania z aliantami i...
5
5 (2)
Godziemba
07-09-2020
Obowiązkiem polskiego Sztabu Głównego było systematyczne prowadzenie prac przygotowawczych do konfliktów z potencjalnymi przeciwnikami.        W latach 20. przygotowane zostały „trzy studia”: plan BAŁTYK, którego celem było poszerzenie dostępu do morza na obszarze Pomorza niemieckiego, plan PRUSY WSCHODNIE, który zakładał opanowanie Gdańska, ujścia Wisły i zachodniej części Prus Wsch., wreszcie plan ŚLĄSK, którego celem było przejęcie obszaru przemysłowego w niemieckiej...
5
5 (1)
Godziemba
02-09-2020
Pomimo słabości kadrowych oraz błędów organizacyjnych polskie służby wywiadowcze właściwie rozpoznały główne kierunku niemieckich uderzeń we wrześniu 1939 roku.         Przygotowania mobilizacyjne polskich służb informacyjno-wywiadowczych do wojny pozostawiały wiele do życzenia. Warszawska centrala nie miała nawet organizacji wojennej - nie przeprowadzano też podziału zadań o charakterze wojennym między komórkami centrali.         Wojenne przygotowania...
5
5 (1)
Godziemba
31-08-2020
Przed wybuchem wojny w 1939 roku niemiecki wywiad posiadał znaczną przewagę na polskim.         Po dojściu Hitlera do władzy wraz z rozbudową sił zbrojnych znacznie wzmocniono niemieckie służby wywiadowcze. W 1935 roku na czele najważniejszej z nich – Abwehry – stanął admirał Wilhelm Canaris, który przeprowadził szereg zmian mających na celu zwiększenie aktywizacji wywiadu.         W drugiej połowie lat 30. rozbudowano na niespotykaną dotychczas skalę sieć...
5
5 (1)
Godziemba
26-08-2020
W ramach operacji „wózek” zdobyto mnóstwo materiałów wywiadowczych dotyczących Niemiec.             W styczniu 1931 roku kpt. Włodarkiewicz zawiadomił ekspozyturę, że „ciotkarze” mu­szą pracować bardzo ostrożnie, gdyż Niemcy zwiększyli czujność. Reichswehra całą swoją korespondencję, dotychczas wysyłaną jako listy zwykłe, zaczęła ekspediować jako przesyłki polecone. Były one lepiej zabezpieczone lakiem i dłużej trwało ich otwarcie oraz ponowne...
5
5 (1)
Godziemba
24-08-2020
Akcja przeglądania niemieckiej poczty, przewożonej w pociągach tranzytowych była realizowana przez polski wywiad w latach 1930-1939.             Była to jedna z bar­dziej brawurowych i skutecznych akcji polskiego wywiadu, która nie została zdemaskowana przez kontrwywiad niemiecki.              Zaangażowanych w nią było kilkudziesięciu kolejarzy, pocztowców, pracowników wywiadu, wspieranych przez byłych kryminalist...
5
5 (1)
Godziemba
19-08-2020
Sukces w wojnie 1920 roku został odniesiony dzięki wspaniałej postawie świadomych Polaków.           Powodzenie realizacji polskiego planu kontrofensywy zależało przede wszystkim od utrzymania Warszawy, na której przedpolu toczyły się ciężkie boje, Dlatego też 12 sierpnia Piłsudski opuszczając Warszawę i przenosząc się do Puław, gdzie objął dowództwo nad formowaną grupą uderzeniową, zażądał od Sosnkowskiego, by osobiście czuwał nad obroną stolicy I nie dopuścił do powstania antagonizm...
5
5 (1)
Godziemba
17-08-2020
Obrona Warszawy w sierpniu 1920 roku stała się sprawą priorytetową dla całej Polski.              Po powołaniu w końcu lipca 1920 roku Rządu Obrony Narodowej z Wincentym Witosem na czele, premier zwracając się do chłopów podkreślał, iż „od was, bracia włościanie, zależy, czy Polska będzie wolnym państwem ludowym, w którym lud będzie rządził i żył sprawiedliwie, czy też stanie się niewolnikiem Moskwy, czy będzie się rozwijać w wolności i dobrobycie, czy też będzie...
5
5 (1)
Godziemba
12-08-2020
Latem 1920 roku, w obliczu bolszewickiego najazdu, Polacy stanęli przed koniecznością obrony swojego państwa. Fenomen ówczesnych dni polegał na tym, że polskie społeczeństwo po raz pierwszy na taką skalę potrafiło się zintegrować w obliczu grożącego Polsce niebezpieczeństwa.           Powołana w dniu 1 lipca 1920 roku Rada Obrony Państwa wezwała do ochotniczego zaciągu do wojska polskiego          Dla poparcia idei Armii Ochotniczej 8 lipca w Pałacu...
5
5 (3)
Godziemba
10-08-2020
Nieudana próba sforsowania Wisły przez oddziały 1 armii stała się pretekstem do usunięcia Berlinga z dowództwa.          W dniu 26 sierpnia 1944 roku Rokossowski w udzielonym wywiadzie brytyjskiemu dziennikarzowi Aleksandrowi Werthowi oświadczył, iż gdyby „Niemcy nie rzucili do walki wszystkich tych czołgów, moglibyśmy zdobyć Warszawę, chociaż nie atakiem czołowym”. Zbagatelizował wezwania podporządkowanego Moskwie radia do powstania w Warszawie, nazywając to „...
5
5 (1)
Godziemba
05-08-2020
Wybuch powstania w Warszawie spowodował zmianę planów Stalina, który nakazał Rokossowskiemu przejście do obrony na całym odcinku frontu, zajmowanym przez jego jednostki.         W dniu 31 lipca 1944 roku Niemcy rozpoczęli kontratak siłami 73 Dywizji Piechoty i Dywizji Pancerno-Spadochronowej „Herman Goering”. Równocześnie dowódca niemieckiej 9 armii gen. Nikolaus von Voormann rzucił do walki IV Korpus Pancerny SS, któremu udało się odbić Siedlce. Obie operacje (...
5
5 (2)
Godziemba
03-08-2020
Zajęcie Warszawy w pierwszej połowie sierpnia 1944 roku było integralną częścią pierwotnego planu Stalina.              W wyniku klęski na Białorusi  Niemcy utracili bezpowrotnie równowartość 28 dywizji piechoty, a całkowite straty szacowano na 300 tysięcy żołnierzy. W niemieckim froncie powstał gigantyczny, ponad 400-kilometrowy wyłom. Armia Czerwona wydawała niezwyciężona.               Zniszczenie Grupy Armii...
5
5 (2)
alchymista
02-08-2020
Historia Polski, Litwy, Rusi, Rzeczypospolitej i szerzej – Intermarium - toczy się w czytelnych cyklach energetycznych, swego rodzaju „biorytmach”. Wiedza o tym nie jest powszechna, ja sam uświadomiłem sobie o tym dopiero wczoraj, gdy przeglądałem rozmaite źródła dotyczące historii Sejmu I Rzeczypospolitej. Tak, czasem przychodzą takie olśnienia... Aby uświadomić sobie istnienie tych cyklów, trzeba odejść od tradycyjnego linearnego biadolenia nad druzgocącymi klęskami i bezowocnymi zwycięstwami, nad wyw...
5
5 (3)
Godziemba
29-07-2020
Operacja „Bagration” doprowadziła do rozgromienia niemieckiej Grupy Armii „Środek” na Białorusi i Litwie oraz pozwoliła Armii Czerwonej dotrzeć nad Wisłę pod Warszawą.         Dowódca Grupy Armii „Środek” feldmarszałek Ernst Busch słusznie obawiał się, że na rozciągniętym odcinku jego front podległe mu wojska nie powstrzymają potężnego sowieckiego uderzenia. Jego propozycja wycofania się na linię rzeki Berezyny, pozwalająca na znaczące skrócenie linii frontu,...
5
5 (3)
Godziemba
23-07-2020
Smutną kartą w dziejach POW była zdrada kilkunastu jego członków i ich przejście na służbę Czeka.         Założona z inicjatywy Piłsudskiego na jesieni 1914 roku Polska Organizacja Wojskowa prowadziła działania konspiracyjne wymierzone przeciwko Rosjanom, Po zajęciu Królestwa Polskiego przez Niemców latem 1915 roku przeszła do niemal legalnej działalności. Po aresztowaniu w lipcu 1917 roku Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego przez Niemców ponownie przeszła do...
5
5 (1)
Godziemba
20-07-2020
W latach 1939-1944 narodowo-socjalistyczni oprawcy zamordowali ponad 10 tysięcy upośledzonych fizycznie i psychicznie niemieckich dzieci.       Decyzja o mordowaniu spełniających określone kryteria dzieci upośledzonych psychicznie i fizycznie zapadła latem 1939 roku. Podjęli ją przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy, kancelarii Führera oraz lekarze Ernst Wentzler, Werner Catel i Hans Heinze. W tajnym rozporządzeniu z 18 lipca 1939 roku zobowiązano lekarzy urzędowych, rodzinnych i klinicznych, położne...
5
5 (2)
Godziemba
15-07-2020
W ramach akcji T4 w latach 1939-1941 niemieccy lekarze zamordowali kilkadziesiąt tysięcy chorych psychicznie rodaków.        W październiku 1939 roku Wydział Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy rozpoczął inspekcję we wszystkich zakładach, „w których przebywają, nie tylko tymczasowo, chorzy psychicznie, epileptycy i upośledzeni umysłowo”.        W dniu 9 października 1939 roku w kancelarii Führera zebrało się kierownictwo planowanej akcji. W...
5
5 (1)
Godziemba
13-07-2020
W latach 1939-1945 w ramach eutanazji zamordowano około dwustu tysięcy Niemców. Sprawcy tych zbrodni nazywali je eufemistycznie zakończeniem cierpień, przerwaniem życia, śmiercią łaskawą (Gnadentod) lub pomocą w umieraniu.         Już w 1910 roku Alfred Ploetz na pierwszym niemieckim Kongresie Socjologów  stwierdził, iż „utrzymywanie ludzi niewartych życia jest luksusem”, ponieważ oznacza „zużywanie kapitału w miejscu (…), gdzie nie może on przynieść żadnych odsetek...
5
5 (2)
Godziemba
08-07-2020
Rozpoczęta na początku lipca 1920 roku bolszewicka ofensywa doprowadziła do rozbicia wojsk polskiego Frontu Litewsko-Białoruskiego.        Ofensywa Tuchaczewskiego ruszyła 4 lipca w godzinach rannych, zajmując do końca dnia dwie pierwsze polskie linie obrony. Największym zagrożeniem dla sił polskich było wyjście na ich tyły 3 Korpusu Konnego. 5 lipca polska 1 Armia nie wytrzymała naporu trzech bolszewickich armii i została wyparta znad Auty i Minuty.  Poszczególne jednostki 1 Armii zmuszone zostały do...
5
5 (2)
Godziemba
06-07-2020
Po rozgromieniu wojsk Denikina bolszewicy zdecydowali się na rozpoczęcie przygotowań do wojny z Polską, wojny, której celem było nie tylko zdobycie Warszawy, ale przede wszystkim przeniesienie rewolucji do całej Europy.         W lutym 1920 roku Lenin w telegramie do przewodniczącego Rewolucyjnej Rady Wojennej, Lwa Trockiego, oznajmiał, iż „trzeba skierować całą uwagę na przygotowanie i wzmocnienie Frontu Zachodniego. Uważałbym za niezbędne nadzwyczajne środki w celu szybkiego dowozu wszystkiego, co...
5
5 (2)
Godziemba
01-07-2020
Od lat 30. Marian Swolkień był jednym z inicjatorów rozwoju Milanówka.         W trakcie zamachu majowego Marian Swolkień stanął lojalnie po stronie premiera Wincentego Witosa oraz prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Po zwycięstwie obozu piłsudczykowskiego 28 maja 1926 roku został usunięty ze stanowiska naczelnika Wydziału V Komendy Głównej Policji Państwowej, następnie w listopadzie 1926 roku przeniesiony w stan nieczynny. W połowie lipca 1926 roku zlikwidowano  Wydział V KG PP....
5
5 (1)
Godziemba
29-06-2020
Marian Swolkień był twórcą i pierwszym kierownikiem policji politycznej w II RP.        Marian Swolkień urodził się 6 września 1883 roku w Krakowie. Jego ojciec – prawnik Bolesław Onufry Swolkień był adiutantem Zygmunta Sierakowskiego w czasie powstania styczniowego. Aresztowany w maju 1863 roku  został skazany na karę śmierci, zamienioną  na 12 lat ciężkich robót oraz konfiskatę przypadającej mu części majątku rodzinnego. W 1865 roku uciekł z więzienia i przedostał się do Francji, gdzie...
5
5 (1)
Godziemba
24-06-2020
 Waleremu Sławkowi nie udało się pozyskać poparcia dla budowy organizacji opartej na idei elitaryzmu.         Stworzony w konstytucji kwietniowej system był – według trafnego spostrzeżenia Grzybowskiego – elitaryzmem indywidualistycznym, który wywyższał jednostki najbardziej aktywne i twórcze w życiu państwa. Konstrukcja elity, oparta na indywidualnych zasługach zamiast przynależności do partii czy określonej grupy, miała jej zapewnić stały dopływ nowych twórczych sił i...
5
5 (1)
Godziemba
22-06-2020
Walery Sławek był zwolennikiem idei elitaryzmu.        Fundamentem myśli elitarystycznej było założenie o nierówności ludzkiej, która sprawiała, iż decydującą rolę w społeczeństwie odgrywała aktywna, zorganizowana mniejszość.        Za czołowego teoretyka elitaryzmu uznawany jest włoski socjolog Vilfredo Pareto, który podkreślał, że w każdym społeczeństwie spontanicznie tworzy się podział na dwie warstwy – elitę i resztę społeczeństwa. Jego zdaniem...
5
5 (2)
Godziemba
17-06-2020
W 1935 roku Dmytro Łewyćkyj był jednym z autorów zawarcia kompromisu z władzami polskimi.         Zmiana stosunku przywódcy UNDO do władz polskich spowodowana była zaostrzeniem polityki Moskwy wobec Ukraińców, czego dobitnym przykładem była faktyczna likwidacja Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej oraz głośny proces 45 członków Związku Wyzwolenia Ukrainy.        Jednocześnie odmawiał wydania deklaracji potępiających działalność ukraińskiego...
5
5 (1)
Godziemba
15-06-2020
Dmytro Łewyćkyj był wieloletnim prezesem Ukraińskiego Narodowo-Demokratycznego Zjednoczenia (UNDO) oraz przewodniczący Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej (URP) w polskim parlamencie.        Dmytro Łewyćkyj urodził się 30 października 1877 roku w Dobraczynie w zamożnej rodzinie właścicieli cegielni i kamieniołomu. W 1910 roku ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Wiedniu, następnie otworzył własną kancelarię adwokacką w Rawie Ruskiej. Należał do Ukraińskiej Partii Narodowo-Demokratycznej (UNDP)....
5
5 (1)
Godziemba
10-06-2020
2 czerwca 1920 roku oddziały Armii Rezerwowej gen. Sosnkowskiego rozpoczęły kontratak na froncie północnym.           „Pierwsza faza ataku –pisał gen. Sosnkowski w Rozkazie Operacyjnym nr 3 z 31 maja 1920 r. – polegająca na przełamaniu nieprzyjacielskiego frontu, wobec silnie umocnionej pozycji, jakie zajmują wojska bolszewickie na froncie Postawy-jezioro Miadzioł, ma być przeprowadzona w sposób następujący: Dwie mocne grupy oskrzydlające, jedna 7-ej Rez. Bryg. Piech. z...
5
5 (1)
Godziemba
08-06-2020
25 maja 1920 roku gen. Kazimierz Sosnkowski został dowódcą powołanej ad hoc Armii Rezerwowej.        Na początku maja 1920 roku dowodzący Frontem Zachodnim Michaił Tuchaczewski postanowił nie czekać na zakończenie pełnej koncentracji wojsk sowieckich i uderzyć na lewe skrzydło polskiego frontu, zepchnąć Polaków w kierunku południowo-zachodnim i odgrodzić ich od Łotwy i Litwy. Dyrektywa Tuchaczewskiego z 12 maja nakazywała podległym mu jednostkom uderzyć 14 maja i do 18 maja „rozbić i...
5
5 (2)
Godziemba
03-06-2020
W 1945 roku sowiecki agent został marszałkiem Polski.         Na początku okupacji niemieckiej  Żymierski starał się utrzymywać kontakty z członkami wielu organizacji podziemnych, reprezentującymi niemal każdą orientację polityczną. Wielu polityków antysanacyjnych widziało  w nim ofiarę Piłsudskiego.        Na przełomie roku 1939 i 1940 gen. Sikorski podjął starania o ściągnięcie go do Paryża. To się jednak nie udało.  W tej sytuacji nawiązał  kontakt z...
5
5 (1)
Godziemba
01-06-2020
W 1931 roku Michał Żymierski został sowieckim szpiegiem.        W czasie pobytu w więzieniu w Cieszynie Żymierski nawiązał kontakt z członkami Komunistycznej Partii Polski. Z racji pełnienia wcześniej ważnych funkcji w wojsku był bardzo cennym nabytkiem dla komunistów, którzy szybko poinformowali o tym centralę w Moskwie.        Niedługo po wyjściu z więzienia wyjechał do Gdańska, gdzie spotkał się z dwoma oficerami  sowieckich służb wywiadowczych - Stanisławem Mertensem...
5
5 (3)
Godziemba
27-05-2020
W 1927 roku Michał Żymierski skazany został na 5 lat więzienia.         Po odczytaniu przez prokuratora aktu oskarżenia sędzia przewodniczący zapytał Michała Żymierskiego, czy przyznaje się do zarzutów. „– Nie poczuwam się do żadnej winy. Nie popełniłem żadnego przestępstwa. Nie naraziłem munduru oficerskiego na hańbę, ani też skarbu państwa na straty” –  odpowiedział oskarżony. Następnie zaczął swoje szczegółowe wyjaśnienia, które dokładnie odnotowała „...
5
5 (1)
Godziemba
25-05-2020
Dwa tygodnie przed przewrotem majowym wszczęto śledztwo przeciwko generałowi Michałowi Żymierskiemu.        Michał Żymierski, właściwie Łyżwiński, urodził się 4 września 1890 roku w Prądniku Czerwonym. Dzięki pomocy biskupa krakowskiego Jana Puzyny ukończył  gimnazjum św. Anny w Krakowie, mieszkając w internacie przy Pałacu Biskupim, na słynnej ulicy Franciszkańskiej. W 1910 roku podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.        W 1913 roku czwórka młodych mężczyzn...
5
5 (3)
Godziemba
20-05-2020
Ewolucja stosunku konserwatystów wschodnio-galicyjskich do Ukraińców doprowadziła w 1907 roku do zawarcia przez nich sojuszu z endekami.         Jeszcze w latach 80. XIX wieku konserwatyści wschodnio-galicyjscy, zwani Podolakami,  nie traktowali poważnie przynależności narodowej mieszkańców wsi. W ich przekonaniu ziemie Galicji Wschodniej zamieszkiwał jeden lud, bez zróżnicowania etnicznego. Przyznawali jak Emil Torosiewicz, że „prawdziwie nie można dopatrzeć się ró...
5
5 (2)
Godziemba
18-05-2020
Ewolucja stosunku stańczyków wobec Ukraińców związana była z radykalizacją ukraińskich stronnictw politycznych.        Krakowscy konserwatyści byli najsilniejszym stronnictwem w Galicji, choć nie tworzyli zwartej grupy, a dzielili się na dwa  opozycyjne wobec siebie obozy (konserwatystów zachodnio- i wschodnio-galicyjskich zwanych Podolakami). Ten podział wynikał głównie z różnic w stosunku do rozwiązania kwestii ukraińskiej. O ile stańczycy potrafili zachować w tej sprawie...
5
5 (1)
Godziemba
13-05-2020
Narodowi demokracji konsekwentnie przeciwstawiali się realizacji programu federacyjnego.        Endeccy publicyści przekonywali o bezsensie zakładania w Galicji gimnazjów ukraińskich z powodu braku potencjalnych możliwości edukacyjnych tkwiących w samej bardzo ubogiej kulturze ukraińskiej, literaturze i języku. „Kultura ruska jest niższą od polskiej – pisał T. Gierałtowski – więcej można wykształcić w języku Kochanowskiego i Mickiewicza, niż mowie Szewczenki, a tradycje tysiącletnie państwa i...
5
5 (1)
Godziemba
11-05-2020
Politycy Narodowej Demokracji negowali narodowe aspiracje Ukraińców.        Pierwsze symptomy ukraińskiego ruchu narodowego w końcu XIX w. publicyści endeccy starali się bagatelizować. Dmowski na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” z 1897 roku stwierdzał, że ludność ukraińska nie miała „ani poczucia tej politycznej indywidualności, którą przez wieki państwowego bytu wyrobić mogą, ani jasnej świadomości swych odrębnych potrzeb politycznych”. Równocześnie narodowi demokraci...
5
5 (1)
Godziemba
06-05-2020
Zdobycie Kijowa w maju 1920 roku okazało się krótkotrwałym sukcesem.        Ostateczny plan operacji kijowskiej opracowany został przez grono zaufanych oficerów Kwatery Głównej Naczelnego Wodza, którymi kierował szef oddziału operacyjnego  sztabu Naczelnego Wodza ppłk. Julian Stachiewicz. Przewidywał on wykonanie głębokiego zagonu kawaleryjskiego w celu opanowania Koziatyna, z równoczesnym natarciem wydzielonych grup piechoty, dążących do zajęcia Żytomierza i Berdyczowa....
5
5 (3)
Godziemba
04-05-2020
W momencie rozpoczęcia ofensywy kijowskiej sojusznicze jednostki ukraińskie liczyły niespełna 4,5 tysiąca żołnierzy.                 O ostatecznym wyborze w marcu 1920 roku kierunku polskiej ofensywy na wschodzie zadecydowały przede wszystkim aspekty polityczne, związane z wsparciem dla budowy państwa ukraińskiego, a co za tym idzie realizacją programu federacyjnego Józefa Piłsudskiego.               W końcu...
5
5 (1)
Godziemba
29-04-2020
W latach 70. i 80. esbecy nadal bezwzględnie ścigali osoby, domagające się prawdy o  mordzie polskich oficerów w Katyniu.           W latach 70. ludzie pragnący publicznie zamanifestować pamięć o polskich oficerach zamordowanych przez Sowietów spotykali się w Dolince Katyńskiej na warszawskich Powązkach. Janina Dawidowska-Borowa, pseudonim „pani Grottgerowska”, była  inicjatorką i wykonawczynią wszystkich dekoracji Dolinki. Wszelkie symboliczne pamiątki były szybko...
5
5 (1)
Godziemba
27-04-2020
O ile w okresie tuż powojennym znakomitą większość osób poddanych różnym represjom za głoszenie prawdy o zbrodni katyńskiej stanowili chłopi i robotnicy, to w latach późniejszych byli to przedstawiciele inteligencji.           Wiele osób publicznie mówiących prawdę o sowieckiej zbrodni w Katyniu trafiało do aresztów i więzień bezpieki z powodu donosów kolegów lub przypadkowych świadków. Do Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w...
5
5 (2)

Pages