Nieudana próba - Ukraina 1917-1920 (1)

 |  Written by Godziemba  |  0

Ogłoszenie w końcu listopada 1917 roku niepodległości przez Ukrainę skłoniło bolszewików do agresji na nowo powstałe państwo.

 

      17 marca 1917 roku, kilkanaście dni po abdykacji cara Mikołaja II,  Ukraińcy powołali organ autonomicznej władzy – Ukraińską Centralną Radę, zdominowaną przez przedstawicieli lewicowych ugrupowań, która wydała szereg uniwersałów, dotyczących organizacji autonomicznego rządu.

 

       Ukraińska Centralna Rada z Wołodymyrem Wynnyczenką i Symonem Petlurą na czele stała na pozycjach autonomistycznych. Gdy więc  latem   1917 roku gen. Skoropadski zukrainizował podległy mu 34 Korpus Armijny oraz rozpoczął budowę tzw. Wolnego Kozactwa, pospolitego ruszenia, które mogło stać się podstawą nowej armii, został przez Centralną Radę  zdymisjonowany, a jego korpus zdemobilizowany (w przededniu najazdu bolszewickiej Rosji!).

 

      Dopiero po zamachu bolszewickim w Rosji, 29 listopada 1917 roku Ukraińska Centralna Rada ogłosiła powstanie niepodległej Ukraińskiej Republiki Ludowej.

 

      Akt ten spotkał się  natychmiast z reakcją bolszewików, którzy rozpoczęli przygotowania do wojny.  Planowali oni zająć Ukrainę przy pomocy zrusyfikowanej ludności miejscowej oraz zrewoltowanych rosyjskich garnizonów. 11 grudnia 1917 roku wybuchło, inspirowane z Moskwy powstanie w Kijowie. Zostało one  jednak szybko stłumione. Kilka dni później, 17 grudnia, Rada Komisarzy Ludowych w Piotrogrodzie wystosowała do Ukraińców ultimatum żądające podporządkowania się Rosji bolszewickiej i nie czekając na odpowiedź – zaatakowała.

 

      Bolszewicy posiadali na Ukrainie wojska byłego Frontu Zachodniego, oddziały Czerwonej Gwardii stworzone z miejscowych ukraińskich bolszewików oraz rosyjskie, nacierające z północy. Z kolei Ukraińska Rada Centralna mogła wystawić jedynie nieliczne oddziały złożone z ochotników oraz kilka kureni Wolnego Kozactwa.

 

      W Boże Narodzenie, 25 grudnia 1917 roku armia bolszewicka pod dowództwem Władimira Antonowa-Owsiejenki zaatakowała największe miasta ukraińskie. Miesiąc później, 29 stycznia 1918 roku wybuchło w Kijowie probolszewickie powstanie. W tej sytuacji władze ukraińskie opuściły miasto.

 

     Walki trwały do momentu podpisania 9 lutego 1918 roku traktatu brzeskiego, między Cesarstwem Niemieckim, Austro-Węgrami a Ukraińską Republiką Ludową. Na mocy tego porozumienia oddziały ukraińskie, pod dowództwem m.in. atamana Symona Petlury, wraz z wojskami niemieckimi i austro-węgierskimi uderzyły na bolszewików i po kilku dniach walk zmusiły ich do wycofania się z Kijowa, a potem całej lewobrzeżnej Ukrainy.

 

     Dzięki pomocy państw centralnych władze URL odzyskały terytorium swojego państwa, jednak nie były w stanie zapanować nad chaosem w kraju. Zaniepokojeni Niemcy wsparli gen. Pawło Skoropadskiego, który 28 kwietnia 1918 roku dokonał przewrotu politycznego – w jego wyniku zlikwidowano republikę i utworzono Państwo Ukraińskie, zwane potocznie Hetmanatem. Skoropadski przyjął tytuł hetmana, uzurpując sobie władzę niemal  monarszą.

 

      Chociaż udało mu się względnie ustabilizować sytuację w kraju, nie cieszył się większym poparciem społecznym, tym bardziej, że jego władza opierała się na wsparciu  Niemców i Austriaków, uznawanych przez ludność ukraińską za okupantów.

 

       Podjęta przez niego próba rozbudowy armii ukraińskiej została storpedowana przez Berlin, który nie chciał dopuścić do wzmocnienia państwa ukraińskiego.

 

       Nie można jednak zapominać, iż tworzył on ukraińskie uniwersytety w  Kijowie (na bazie starego, rosyjskiego) i Kamieńcu Podolskim, Ukraińską Akademię Nauk oraz kilka jeszcze innych instytucji kulturalno-naukowych, które przetrwały jego upadek.

 

       Paweł (Pawło) Skoropadski był potomkiem kozackiej arystokracji, potomkiem (w bocznej linii) Iwana Skoropadskiego, ostatniego w niezależnego hetmana Ukrainy Lewobrzeżnej z początku XVIII w. Arystokrata, wielki właściciel ziemski, zawodowy wojskowy, który odznaczył w I wojnie światowej.

 

      Wbrew lewicowej propagandzie Skoropadski nie dążył do władzy monarszej. Postrzegał raczej swoją rolę – jak później Piłsudski - jako o „naczelnika państwa”, który ma je ustabilizować, zapewnić bezpieczeństwo, a potem przekazać elitom cywilnym.

 

      Jednocześnie widział przyszłość swego kraju w  takim czy innym związku z „białą” Rosją. Możliwe więc, że chciał nawiązać do w roli, jaką odgrywał w  XVIII w. jego przodek – udzielnego władcy, podporządkowanego Imperatorowi Wszechrosyjskiemu.

 

      W Imperium Rosyjskim cała prawica skupiała się wokół idei jednej i niepodzielnej Rosji. Nawet liberałowie, których demokratyzm, zgodnie ze znanym, choć późniejszym powiedzeniem „kończył się tam, gdzie zaczynały się granice Ukrainy”. W związku z tym ruchy emancypacyjne, niepodległościowe zwracały się ku ideom socjalistycznym.

 

      Skoropadski był przeciwnikiem radykalnej reformy rolnej, kwestia rolna była kluczowa dla przyszłości Ukrainy. Głoszone przez bolszewików hasła wywłaszczenia wielkiej i średniej własności rolnej oraz obdzielenia ziemią małorolnych i parobków zyskiwały znaczne poparcie na Ukrainie. Niezdecydowane stanowisko hetmana, a wcześniej Centralnej Rady w tej sprawie działało na korzyść bolszewików.

 

      Po klęsce Niemiec w wojnie światowej, 14 listopada 1918 roku , wydał proklamację o udziale Ukrainy we „Wszechrosyjskiej Federacji”. Ten akt przypieczętował kres jego władzy: następnego dnia przedstawiciele ukraińskiech partii politycznych, tworzących  Ukraińską Centralną Radę ogłosili powołanie Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej i rozpoczęli powstanie skierowane przeciwko Skoropadskiemu. Stosunkowo szybko, siłami Strzelców Siczowych, udało im się obalić rządy Hetmanatu  i 26 grudnia 1918 roku przywrócono Ukraińską Republikę Ludową. Skoropadski wyjechał do Berlina, korzystając ze wsparcia wciąż obecnej na Ukrainie armii niemieckie.j

 

     Pokonanie Skoropadskiego nie oznaczało jednak końca walk – wkrótce przyszło im znowu zmierzyć się z bolszewikami.

 

CDN.

5
5 (3)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>