Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Przejęcie przez Polskę Zaolzia na początku października 1938 roku nastąpiło w sposób spokojny, bezkrwawy i doskonale zorganizowany.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Od lata 1938 roku trwały polskie przygotowania do ewentualnego zajęcia Zaolzia.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Nie ulega wątpliwości, że gdyby w 1938 roku doszło do wybuchu wojny czechosłowacko-niemieckiej, głownym teatrem działań wojennych byłoby terytorium Czech, Słowacja pełniłaby jedynie rolę zaplecza.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W czasie I wojny światowej w Piotrogrodzie zwolennicy przyznania autonomii Królestwu Polskiemu ścierali się z przeciwnikami przyznania Polakom jakichkolwiek ustępstw.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Jakie były szanse Czechosłowacji w wojnie z Niemcami i czy rzeczywiście Hitler był zdecydowany jesienią 1938 roku zaatakować Czechy?
 
       W 1938 roku Czechosłowację łączył sojusz z Francją (1924), państwami Małej Ententy (Rumunia, Jugosławia) oraz Związkiem Sowieckim (1935).
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
W Monachium Francja i Wielka Brytania zgodziły się na przyłączenie do III Rzeszy ziem czeskich zamieszkałych przez większość niemiecką.
 
         Wobec fiaska dotychczasowych rozmów rządu czechosłowackiego z Partią Niemców Sudeckich w połowie sierpnia 1938 roku do negocjacji włączył się prezydent Beneś proponując rozpoczęcie rozmów na temat utworzenia trzech niemieckich okręgów autonomicznych na Śląsku – w rejonach Litomierza, Czeskiej Lipy i Karlowych Warów.
 
5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  0
Od jesieni 1937 roku Partia Niemców Sudeckich (SdP) Konrada Henleina dążyła do wywołania kryzysu międzynarodowego, który pozwoliłby oderwać niemieckie Pogranicze od państwa czechosłowackiego.
 
      Władze w Pradze, choć domyślały się prawdziwych intencji Henleina, zmuszone były iść wobec niego na kolejne ustępstwa, gdyż nalegały na to państwa zachodnie, bez pomocy których Czechosłowacja nie była w stanie obronić się przed niemieckim atakiem.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  3
W okresie wielkiego kryzysu konflikty niemiecko-czeskie uległy znacznemu zaognieniu.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Wśród czeskich Niemców dominowały nastroje opozycyjne wobec rządu w Pradze.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W powstałym w listopadzie 1918 roku państwie czechosłowackim Niemcy stając się mniejszością narodową, utracili dotychczasową uprzywilejowaną pozycję.
 
5
5 (1)

Strony