Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  0
W połowie lat 30. doszło do znaczących zmian w polskim ruchu prometejskim.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Myśl rozbicia Imperium Rosyjskiego w oparciu o współpracę różnych narodów powstała jako odpowiedź na ambicje imperialne państwa rosyjskiego.
 
 
        Polscy działacze prometejscy, wśród protoplastów prometeizmu wskazywali między innymi na hetmana Filipa Orlika, księcia Adama Czartoryskiego i jego politykę wschodnią, oraz przede wszystkim politykę Polskiej Partii Socjalistycznej w końcu XIX i na początku XX wieku. Korzenie współczesnego im prometeizmu widzieli przede wszystkim w poglądach i działalności Józefa Piłsudskiego.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Po zajęciu Czech Niemcy utworzyli tam Protektorat Czech i Moraw
 
 
        Wbrew nadziejom Henleina, który liczył na rozszerzenie swej władzy na Protektorat, Hitler mianował w dniu 18 marca 1939 roku Reichsprotektorem Czech i Moraw b. ministra spraw zagranicznych Konstantina von Neuratha, a jego zastępcą, protegowanego Heydricha,  Karla Franka, który miesiąc później został dodatkowo wyższym dowódcą SS i policji na terenie Protektoratu.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Natychmiast po przejęciu w 1938 roku  Sudetów Niemcy przystąpili do germanizacji kraju.
 
 
         W wyniku postanowień konferencji monachijskiej III Rzesza uzyskała ogółem prawie 29 tysięcy km2 terytorium czechosłowackiego, zamieszkałego przez ponad 3,5 mln ludności, w tym 2,8 mln Niemców i 700 tys. Czechów. W okrojonej Czechosłowacji pozostało około 360 tyś Niemców, którym Belin zakazał korzystania z prawa opcji, żądając aby zostali w Czechosłowacji. Ich obecność wykorzystano niespełna pół roku później.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Placówki wywiadowcze podległe gdańskiej Ekspozyturze działały do 1930 roku.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Placówka wywiadu w Królewcu była najważniejszą zagraniczną jednostką podległą gdańskiej Ekspozyturze.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Ekspozytura polskiego wywiadu w Gdańsku działała do 1930 roku.
 
     W dniu 12 sierpnia 1921 roku Minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski  wydał „instrukcję ogólną dla służby Oddziału II”,  regulującą strukturę sześciu terenowych ekspozytur wywiadowczych w Wilnie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i Brześciu Litewskim. Ich zadaniem było prowadzenie wywiadu ofensywnego na terytorium sąsiednich państw.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Obszar Wolnego Miasta Gdańska był terenem aktywnej działalności polskiego wywiadu.
 
 
       Wolne Miasto Gdańsk (WMG) było terenem wyjątkowo korzystnym dla działalności wywiadowczej. Gdańsk nie posiadał ustawy o szpiegostwie i „w ten sposób wszelkiego rodzaju agentury wywiadowcze rozwijać się mogą pomyślniej niż w neutralnych państwach, jak np. Szwajcaria, gdzie prowadzenie szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa przeciwko innemu mocarstwu pociąga za sobą wydalenie z granic dla obcopoddanych, a areszt dla poddanych własnego państwa”.
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W trakcie operacji związanej z powołaniem „rządu narodowego” agentom policji rosyjskiej udało się w 1865 roku ściągnąć do kraju kilku znaczących przedstawicieli polskiej emigracji.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W styczniu 1865  roku  z  inspiracji tajnej policji rosyjskiej został  powołany :”rząd  narodowy”.
 
 
       Znaczną rolę w rosyjskiej prowokacji odegrało dwóch Polaków, b. członków organizacji powstańczej – Aleksander Zwierzchowski oraz Jan Kubary.
 
 
5
5 (1)

Strony