Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Równolegle do wojskowych służb specjalnych powstawały formacje cywilne.
 
      Ich powstanie zapoczątkował minister spraw wewnętrznych w rządzie Rady Regencyjnej Jan Stecki tworząc namiastki policji politycznej w postaci Biura Wywiadowczego MSW, kierowanego przez Mariana Skrudlika.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W 1919 roku gen. Sosnkowski zdobył dominującą pozycję w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
 
       Jednym z pierwszych kroków Sosnkowskiego jako wiceministra spraw wojskowych był udział w przygotowaniu wyprawy wileńskiej, która rozpoczęła się w dniu 16 kwietnia 1919 roku i doprowadziła po pięciu dniach do zdobycia Wilna.
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
W końcu 1918 roku gen. Sosnkowski przeprowadził udaną akcję wcielenia członków Polskiej Organizacji Wojskowej do tworzącego się Wojska Polskiego.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Możliwości budżetowe Polski brutalnie zweryfikowały mocarstwowe plany kierownictwa Polskiej Marynarki Wojennej z 1920 roku.
 
       W dniu 2 maja 1919 roku Sekcja Marynarki została przekształcona w Departament dla Spraw Morskich, podlegający bezpośrednio Ministrowi Spraw Wojskowych. Szefem Departamentu został kontradmirał Kazimierz Porębski, a jego zastępcą kontradmirał Wacław Kłoczkowski, którego po odejściu na stanowisko attaché wojskowego w Londynie zastąpił w lipcu 1919 roku płk. Jerzy Świrski. Wszyscy oni wywodzili się z marynarki rosyjskiej.
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W dniu 28 listopada 1918 roku, w rocznicę zwycięstwa polskiej floty nad szwedzką pod Oliwą,  Józef Piłsudski utworzył marynarkę polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki, Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych”.
 
        W momencie utworzenia Marynarki Wojennej Polska nie miała dostępu do żadnego morza, a rząd Jędrzeja Moraczewskiego kontrolował jedynie ziemie byłego Królestwa Polskiego bez Suwalszczyzny.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Całkowicie odmiennie zorganizowano wojskowe służby wywiadowcze na wschodzie, gdzie najdłużej trwały działania militarne.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Istotne znaczenie dla skutecznej działalności służb wywiadowczych w okresie walk o granice miała organizacja terenowych jednostek wojskowych służb specjalnych.
 
 
      Tam skupiał się cały wysiłek operacyjny służb wywiadu. Obszar państwa został podzielony na strefy wewnętrzną i frontową.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Równocześnie z budową naczelnych władz wojskowych Wojska Polskiego rozpoczęto tworzenie służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych.
 
     Utworzenie wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej poprzedziła kilkuletnia działalność siatek konspiracyjnych polskich organizacji niepodległościowych. Zdobywało w nich doświadczenie wielu późniejszych oficerów polskiego wywiadu wojskowego.
 
      W końcu października 1918 roku Rada Regencyjna utworzyła Sztab Generalny, którego pierwszym szefem został gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski.
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Dopiero w marcu 1919 roku ogłoszono pobór do budowanego Wojska Polskiego.
 
       W dniu 6 marca 1919 roku Sejm Ustawodawczy na wniosek Związku Narodowo-Ludowego, przy sprzeciwie posłów PPS, uchwalił powo­łanie sześciu roczników (1896-1901). Wcielenie dotyczyło więc w większości ludzi mających poza sobą udział w wojnie światowej. Decyzja ta pozwoliła na formowanie wyższych związków taktycznych, opartych na poborze re­kruta. Plan obejmował utworzenie dwunastu dywizji piechoty i sześciu brygad kawalerii.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W pierwszych miesiącach niepodległości tworzenie jednostek Wojska Polskiego oparto na zaciągu ochotniczym.
 
5
5 (1)

Strony