Historia

Godziemba
07-08-2017
W sierpniu 1941 roku ambasadorem RP w Moskwie został Stanisław Kot, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych w rządzie gen. Sikorskiego.      Podpisanie, pomimo sprzeciwu Prezydenta oraz kilku ministrów, przez Sikorskiego układu z Sowietami w końcu lipca 1941 roku doprowadziło do rozstania się Kota z zespołem „Wiadomości Polskich”.      Kot w telegramie do delegata rządu na Kraj Cyryla Ratajskiego niezgodnie z prawdą napisał, iż „sprawa Wilna objęta układem z Sowietami i...
5
5 (2)
Godziemba
02-08-2017
Zajęcie Warszawy w pierwszej połowie sierpnia 1944 roku było integralną częścią uderzenia strategicznego Armii Czerwonej, mającego na celu ostateczne rozgromienie III Rzeszy.        Otwarcie drugiego frontu, gdzie związana została jedna trzecia niemieckich wojsk lądowych, odegrało decydującą rolę dla pojawienia się pasma sowieckich sukcesów w ostatnim roku wojny. Na froncie wschodnim Niemcy nie mieli praktycznie lotnictwa ani jakichkolwiek odwodów, które pozwoliłyby zminimalizować następstwa...
5
5 (3)
Tomasz A S
31-07-2017
  Andrzej Sieczkowski, porucznik AK „Chrabąszcz” profesor UW (1913-1998)   Na rogu Senatorskiej i Miodowej w Warszawie stoi kamień – pomnik. Przechodzień  może odczytać wyryty na nim wiersz:   Pamięci żołnierzy AK batalionu Gozdawa   Gdy wszystko wokoło pęka, kruszy się i wali Gdy wróg na Nowym Mieście, Rybakach, w Katedrze Niezłomna pod ulewą ognia, gruzów, stali Dumna, że ani krokiem wróg się tu nie wedrze Żywym wałem oplótłszy próg Starej...
5
5 (5)
Godziemba
31-07-2017
W dniu 22 lipca 1917 roku Niemcy aresztowali Józefa Piłsudskiego oraz Kazimierza Sosnkowskiego.       Na wiosnę 1917 roku żądania Piłsudskiego usamodzielnienia projektowanego wojska polskiego napotykały na zdecydowany opór Niemców, którzy przestawali się łudzić nadzieją wyciągnięcia miliona rekrutów z Królestwa Polskiego. Dodatkowo rewolucja lutowa w Rosji sprawiała, że z punktu widzenia Niemiec front wschodni przestał być groźny.       W społeczeństwie...
5
5 (2)
Godziemba
12-07-2017
Panowanie nad Europą było podstawowym celem imperialnej polityki Niemiec hitlerowskich.       Przegrana wojna i traktat wersalski zniweczyły wszelkie plany podbojów i aneksji. Nie tylko nie opanowano Lebensraumu na Wschodzie, ale wprost przeciwnie – utracono na rzecz Polski Wielkopolskę, część Pomorza oraz Górnego Śląska. Po klęsce 1918 roku, nie mając możliwości prowadzenia polityki ekspansji, Niemcy przeszły na tor polityki rewizjonistycznej, zmierzając do obalenia decyzji podjętych przez zwycięskie...
5
5 (2)
Godziemba
10-07-2017
Doktryna Lebensraumu, odwołująca się do hasła: „Drang nach Osten”, był koncepcją geopolityczną uzasadniającą dążenia Niemiec do agresji militarnej i opanowania bliżej nieokreślonych obszarów położonych na wschód od granic państwa niemieckiego.      Niemcy byli przekonani o wartości własnych dokonań w zakresie kultury i techniki. Sądzili, że ich rozprzestrzenienie na wschód będzie postępem cywilizacji nie tylko niemieckiej, ale i ogólnoeuropejskiej. Byli również pewni, że...
5
5 (2)
Godziemba
05-07-2017
Działacze obozu narodowego krytykowali w latach 30. metody walki z komunistami w Polsce.       Narodowcy niejednokrotnie zarzucali sanacji nie tylko nieudolne prowadzenie walki z komunistami, ale także tolerowanie w swoim kręgu zwolenników komunizmu. Przykładem tego były dzieje grupy „Odrodzenia” z Wilna z Edwardem Dembińskim na czele, historia z „bolszewickim” numerem „Płomyka” (25 numer z 1936 roku) – pisma, które było przeznaczone dla młodzieży i prenumerowane...
5
5 (2)
Godziemba
03-07-2017
Profesor Paweł Wieczorkiewicz bardzo krytycznie oceniał publicystykę Wiktora Suworowa.   Znakomity historyk kwestionując zarówno prawdziwość głównych tez jak i poprawność wywodów autora „Lodołamacza" , zarzuca mu braki warsztatowe, naginanie źródeł, arogancję, wykorzystywanie dorobku innych osób oraz swoisty kult Stalina.     Profesor uważał, iż przywódca Związku Sowieckiego planował rozpoczęcie wojny w 1939 roku. „Stalin – pisze – mając dzięki...
5
5 (4)
Godziemba
28-06-2017
Gen. Anders bardzo krytycznie oceniał założenia i realizację planu „Barbarossa”        O ile niemiecki sztab generalny opowiadał się za skierowaniem głównego uderzenia w kierunku na Moskwę, to Hitler chcąc połączyć się z Finami oraz zawładnąć przemysłem ukraińskim, nastawiał się na opanowanie w pierwszej kolejności Leningradu i Kijowa. Zdanie Hitlera przeważyło, co – zdaniem Andersa – było katastrofalnym błędem.       Atak niemiecki na Sowiety, rozpoczęty w dniu 22...
5
5 (1)
Godziemba
26-06-2017
Anders słusznie zauważa, iż na decyzję Hitlera o rozpoczęciu przygotowań do wojny z Rosją Sowiecką wpłynęło fiasko rozmów na temat podziału stref wpływu na świecie.      Podczas wizyty Mołotowa w Berlinie w listopadzie 1940 roku Hitler zaproponował Moskwie przystąpienie do sojuszu niemiecko-włosko-japońskiego oraz uzgodnienie stref wpływu. Niemcom miał przypaść Afryka środkowa, Włochom Afryka północna i północno-wschodnia, Japonii Azja wschodnia na południe od wysp japońskich, a Rosji Iran, Afganistan i...
5
5 (2)
Godziemba
21-06-2017
Na początku września 1955 roku premier rządu RP Hugo Hanke, agent bezpieki, wrócił do kraju.       Kierownictwo Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego zamierzało wykorzystać powrót premiera emigracyjnego rządu do pogłębienia sporów i tarć na wychodźstwie. Na początku września 1955 roku opracowano szczegółowy plan propagandowego i operacyjnego wykorzystania „Ważnego” po ściągnięciu go do kraju. Miał na celu dalsze rozbicie emigracji, wzmożenie akcji Komitetu „Kraj” oraz...
5
5 (3)
Godziemba
19-06-2017
Na czele utworzonego latem 1955 roku rządu RP stanął Hugo Hanke - agent bezpieki o pseudonimie „Ważny”.        Hugo Hanke urodził się 26 marca 1904 roku w Siemianowicach. Uczestnik III powstania śląskiego, potem sekretarz Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego w Katowicach, członek Chrześcijańskiej Demokracji, a potem Stronnictwa Pracy. Żołnierz I Dywizji Grenadierów, a potem  I Dywizji Pancernej. Od końca 1943 roku pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w rządzie RO na uchodźstwie, po...
5
5 (2)
Godziemba
14-06-2017
Do końca swego istnienia „Horyzonty” pozostawały pod kontrolą warszawskiej bezpieki.       Po ustaleniu warunków współpracy z komunistycznych wywiadem, redaktor „Horyzontów” otrzymywał około 1200 dolarów rocznej dotacji na pismo. Wystąpił też z propozycją „uatrakcyjnienia” miesięcznika, poprzez poprawę druku, wzbogacenie treści oraz rozbudowanie kolportażu. W zamian za zwiększenie dotacji dla pisma, peerelowski wywiad oczekiwał zwiększenia liczby artykuł...
5
5 (1)
Godziemba
12-06-2017
  W końcu lat 50. Witold Olszewski, redaktor paryskiego miesięcznika „Horyzonty” nawiązał współpracę z komunistyczną bezpieką.    Witold Olszewski, urodzony w 1912 roku, był przed wojną działaczem Stronnictwa Narodowego. Okres wojny spędził w obozie jenieckim. Po wojnie nadal działał w ruchu narodowym, jednocześnie redagował w Niemczech pismo „Polak”.    W 1949 roku został wybrany wiceprezesem Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego, a po śmierci dotychczasowego szefa...
5
5 (1)
Godziemba
07-06-2017
Polska prasa w Wielkiej Brytanii odegrała niezwykle ważną rolę w powojennym życiu polskiej emigracji politycznej.      Po przeniesieniu się do Londynu rząd RP na obczyźnie i jego agendy kontynuowały wydawanie szeregu gazet, w tym „Dziennik Polski”, „Biuletyn nasłuchu radiowego”, „Bellonę” oraz „Polskę Walczącą”.    Ważną rolę odgrywała też prasa partii politycznych: „Myśl Polska” (organ Stronnictwa Narodowego), „Robotnik Polski w Wielkiej...
5
5 (2)
Godziemba
05-06-2017
Do końca swego istnienia „Wiadomości” pozostały pismem niezłomnym.       Życie społeczne i zainteresowania emigrantów nie obracały się tylko wokół spraw politycznych, ważne były również sprawy kultury. Widoczny wzrost czytelnictwa i zainteresowań literackich wśród emigracji skłoniły Grydzewskiego w 1959 roku do stworzenia nagrody „Wiadomości”, przyznawanej corocznie najwybitniejszej książce pisarza polskiego tworzącego na obczyźnie.       Jury...
4
4 (3)
Godziemba
31-05-2017
Podstawą dalszego trwania emigracji powojennej mogła być przede wszystkim wiara w nagłą, a niespodziewaną przemianę geopolityczną, umożliwiającą powrót do Ojczyzny.        „Być może – pisał Terlecki – kres jej zadań jest bliski, stoi za węgłem. Być może znajduje się poza granicą życia ostatnich z naszego pokolenia. To w niczym nie zmienia istoty emigracji, nie odbiera jej sensu”.  Z opinią tą zgadzał się Zygmunt Nagórski pisząc: „Po upływie przeszło dziewiętnastu lat...
5
5 (4)
29-05-2017
Zdarzało mi się tu i ówdzie oraz niekiedy wypowiadać negatywne opinie o twórczości Piotra Zychowicza. Kontekstem tych wypowiedzi były jego wycieczki w świat tzw. historii alternatywnej. Ale jestem już za stary, żeby przejmować się każdą bzdurą ukazującą się w wydaniu książkowym lub w mediach.   Niemniej jednak teza Zychowicza o kolaboracji z AK z Sowietami – powtórzona już wielokrotniekrotnie w jego publikacjach (książka „Obłęd `44 i publikacje prasowe w „Do Rzeczy)) – wymaga......
5
5 (3)
Godziemba
29-05-2017
Konflikt między „Kulturą” a „Wiadomościami” jeszcze bardziej pogłębił stosunek  do tzw. odwilży i „przełomu październikowego” 1956 roku.       1 września 1955 roku rozpoczęła działalność nadająca z Warszawy rozgłośnia „Kraj”, emitująca swe programy dla Polaków na obczyźnie. Równolegle ukazywać się zaczął biuletyn rozgłośni, w którego pierwszym numerze opublikowano odezwę  krajowych „intelektualistów”  adresowaną do...
5
5 (3)
Godziemba
24-05-2017
Jednym z najistotniejszych tematów przewijających się przez publicystykę „Wiadomości” było wypracowanie stosunku do postaw i zachowań społeczeństwa w kraju.       Te zachowania przestały satysfakcjonować redaktorów „Wiadomości”. Józef Mackiewicz postawił krajowi zarzut oportunizmu i kolaboracji, jedyną skuteczną obronę przeciw „bolszewizacji” widząc w walce. Z kolei Tadeusz Zabłocki zgadzając się z sugestiami, iż „Polacy ulegają zadziwiająco szybkiemu...
5
5 (2)
Kazimierz Suszyński
24-05-2017
Kazimierski Park Krajobrazowy. Rejon na wschód od Parchatki. Niezwykłe ukształtowanie terenu – tutaj na 1 kilometr kwadratowy powierzchni wypada ponad 10 km długości wąwozów lessowych! Tworzą one zawiłą sieć pozarastaną przez drzewa i gęste krzewy wśród których występują  liczne okazy roślin chronionych. Wraz z przemieszczaniem się tym labiryntem jarów w kierunku wschodnim, gdzieś u góry, wierzchowina przechodzi w las mieszany, a bywa, że i pola uprawne. Trafić można też w końcu na ludzkie...
5
5 (7)
Godziemba
22-05-2017
Londyńskie „Wiadomości” założone w 1946 roku (pierwszy numer okazał się 7 kwietnia 1946 r.) przez Mieczysław Grydzewskiego, były kontynuacją wydawanych w czasie wojny „Wiadomości Polskich” i swego rodzaju kontynuacją przedwojennych „Wiadomości Literackich”.        W „Wiadomościach” Grydzewski zgromadził niemal wszystkie znaczące emigracyjne pióra. W tygodniku na tematy polityczne pisywali Zygmunt Nowakowski, Tymon Terlecki, Adam Pragier, Ignacy Matuszewski,...
5
5 (2)
Godziemba
17-05-2017
W sierpniu 1926 roku Michał Grażyński został wojewodą śląskim.       Po wybuchu III powstania śląskiego Michał Grażyński był kolejno: szefem referatu organizacyjnego Centrali Wychowania Fizycznego, zastępcą szefa sztabu w Dowództwie Obrony Plebiscytu oraz szefem sztabu Grupy Operacyjnej „Wschód”.       Wspomniany konflikt Korfantego z Grażyńskim wybuchł z nową mocą, gdy dyktator powstania w dniu 10 maja 1921 roku nakazał, aby powstańcy powrócili do „normalnego...
5
5 (2)
Godziemba
15-05-2017
Michał Grażyński zdecydowanie sprzeciwiał się polityce Korfantego na Górnym Śląsku.        Michał Grażyński urodził się 12 marca 1890 roku w Gdowie w chłopskiej rodzinie Kurzydłów. Po śmierci matki w 1893 roku rodzina zaczęła posługiwać się nazwiskiem Grażyński.        Po ukończeniu lokalnej szkoły ludowej, w której nauczycielem był jego ojciec, Michał Grażyński kontynuował naukę w krakowskim gimnazjum św. Anny. Dzięki znakomitym wynikom w nauce, po ukończeniu szkoły...
5
5 (3)
Animela
12-05-2017
Nigdy w życiu nie znalazłam nawet najmniejszego smardza: po prostu w moich rodzinnych stronach one nie rosną - zaś poza krajem lat dziecinnych na grzyby wybieram się obecnie w pełni sezonu, czyli we wrześniu-październiku (w zależności od roku), gdy sezon na smardze już dawno minął.  A ostatnio - smardz. I to nie w lesie, lecz na własnej działce (nie ukrywam, że w takiej właśnie intencji co roku dokupuję korę:) Mam oczywiście nadzieję, że jedynak (który obecnie suszy się na grzejniku) będzie mieć w najbliższej przyszłości liczne...
5
5 (3)
Godziemba
11-05-2017
Na jesieni 1918 roku toczyły się gorączkowe negocjacje nad kształtem przyszłego Królestwa Polskiego.       Latem 1918 roku gdy sytuacja Niemiec stawała się coraz gorsza, Berlin podjął próbę ostatecznego załatwienia sprawy polskiej. Na początku sierpnia 1918 roku zaproszono Radziwiłła do głównej kwatery niemieckiej. Przed wyjazdem ks. Janusz skontaktował się ze stronnictwami Rady Stanu. O ile aktywiści popierali rozwiązania proniemieckie, to politycy zgrupowani w Międzypartyjnym Kole Politycznym byli...
5
5 (2)
Godziemba
08-05-2017
Książę Janusz Radziwiłł był twórcą zrębów polskiej dyplomacji.       Janusz Franciszek Ksawery Józef Labre Bronisław Radziwiłł urodził w dniu 3 września 1880 roku w Berlinie jako najmłodsze dziecko Ferdynanda Radziwiłła oraz Pelagii z Sapiehów.       Gdy w 1890 roku władze rosyjskie wydały dekret zabraniający Polakom dziedziczenia ziem, jeśli nie byli poddanymi cara, ojciec wyznaczył w 1906 roku na dziedzica ordynacji w Ołyce, po śmierci swego syna Karola, właśnie ks....
5
5 (3)
Godziemba
27-04-2017
Stanisław Kot do końca działalności polskiego rządu we Francji korzystał z usług Samsona Mikicińskiego, utrzymującego ścisłe kontakty z niemieckim wywiadem.     Na początku 1940 roku Mikiciński pojawił się w polskiej ambasadzie w Bukareszcie, aby na polecenie Kota podjąć i przewieźć do kraju siedem milionów złotych. Spotkał się tam z kapitanem Erichem Nobisem z Abwehry, po czym odlecieli wspólnie do Berlina z polskimi pieniędzmi w worku dyplomatycznym.    Zdecydowana większość tych pieniędzy trafiła...
5
5 (2)
Godziemba
24-04-2017
Polskie władze emigracyjne lekkomyślnie korzystały w latach 1939-1940 z pośrednictwa Samsona Mikicińskiego w przerzucaniu pieniędzy dla konspiracji w kraju.     Samson Mikiciński urodził się w spolonizowanej rodzinie żydowskiej w lutym 1895 roku w okolicach Bielska Podlaskiego. Studiował w Petersburgu, następnie służył w armii rosyjskiej. Po wybuchu po rewolucji bolszewickiej walczył w armii Denikina, a następnie osiadł w Paryżu. Tam zajmował się podrabianiem weksli, a po przeprowadzce do Berlina wprowadzał do obiegu fałszywe...
5
5 (3)
Godziemba
20-04-2017
Na wiosnę 1918 roku Bogusław Miedziński został szefem kijowskiej komendy Polskiej Organizacji Wojskowej.       Po przystąpieniu bolszewików w lutym 1918 roku do rozmów pokojowych z Niemcami, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej płk. Edward Rydz-Śmigły postanowił wysłać na Ukrainę emisariuszy, których zadaniem było przekształcenie tamtejszego środowiska peowiackiego w silne zaplecze obozu niepodległościowego oraz nawiązanie kontaktów z polskimi jednostkami w Rosji.     ...
5
5 (2)
Godziemba
18-04-2017
Pomimo młodego wieku Bogusław Miedziński pełnił ważne funkcje w Polskiej Organizacji Wojskowej.       Bogusław Miedziński urodził w dniu 22 marca 1891 roku w małej wsi Miastków w powiecie garwolińskim, jako pierworodny syn Karola i Sabiny z Moczulskich.       Po ukończeniu w 1908 roku Gimnazjum Podlaskiego w Siedlcach, wyjechał do Galicji, gdzie podjął studia na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej, a następnie po przeniesieniu do Krakowa na studium rolniczym Uniwersytetu...
5
5 (2)
Godziemba
13-04-2017
Po rygorach wielkiego postu, Wielkanoc była okazją do powetowania sobie długiej powściągliwości.        Na stole wielkanocnym oprócz święconego jajka znajdowały się pięknie malowane pisanki. Znajdował się także baranek z chorągiewką – symbol niewinnie umęczonego Jezusa Chrystusa. W dawnych wiekach baranek robiony był z masła, później jednak coraz częściej z cukru.         Po obowiązkowej obecności na mszy rezurekcyjnej zasiadano do stołu. Na początku śniadania...
5
5 (1)
Godziemba
10-04-2017
W kwietniu 1917 roku płk. Kazimierz Sosnkowski został zastępcą Piłsudskiego w Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu.     Po udzieleniu dymisji z Legionów Piłsudskiemu, w dniu 29 września 1916 roku Komenda Legionów wezwała płk. Kazimierza Sosnkowskiego – szefa sztabu I Brygady Legionów, do Cieszyna, gdzie mieściła się siedziba sztabu armii austro-węgierskiej. Tam poinformowano go o udzieleniu mu także dymisji z Legionów.    Po wyrzuceniu z Legionów Piłsudskiego i...
5
5 (2)
Godziemba
05-04-2017
W maju 1917 roku doszło do próby przesilenia w Legionach Polskich.       Na początku maja 1917 roku piłsudczycy wysunęli pomysł zorganizowania zjazdu przedstawicieli Rad Oficerskich ze wszystkich pułków. W pierwszej  wersji zjazd został zaplanowany w Warszawie w mieszkaniu Moraczewskiego. Komenda Legionów podjęła kontrakcję, zakazując zwoływania jakichkolwiek rad. Ta decyzja Komendy nie wpłynęła na plany piłsudczyków, zmieniono tylko miejsce organizacji zjazdu  z Warszawy na Ostrołękę...
5
5 (2)
Godziemba
03-04-2017
W kwietniu 1917 roku Niemcy przejęli kontrolę nad Legionami Polskimi.       W dniu 10 kwietnia 1917 roku Niemcy, przejmując Legiony od Austriaków utworzyli z nich Polską Siłę Zbrojną (Polnische Wehrmacht). Głównodowodzącym został generał-gubernator Hans Hordwig Beseler, choć formalnie zwierzchnictwo miała sprawować Tymczasowa  Rada Stanu.        Niemcy zmierzali do utworzenia liczebnej armii polskiej ściśle związanej z Berlinem. Z kolei Komenda Legionów, wierna swojej...
5
5 (2)
Godziemba
29-03-2017
Podczas walk w północnej Rumunii na wiosnę 1944 roku niemieckie jednostki zdołały pokonać zdecydowanie silniejsze oddziały sowieckie.     Po fiasku pierwszej próby przełamanie pozycji niemiecko-rumuńskich w północnej Rumunii, Koniew opracował nowy plan, którego celem było rozbicie sił wroga i zajęcie całej Rumunii. Zakładał on przeprowadzenie natarcia z rejonu Tirgu Frumos na południe w kierunku Bacau, w celu okrążenia od zachodu sił niemieckich broniących Jass, przełamania obrony na południe od...
5
5 (3)
Godziemba
27-03-2017
Na wiosnę 1944 roku sowieckie armie poniosły porażkę w walkach o opanowanie Rumunii.     Na wiosnę 1944 roku sowieckie dowództwo zamierzało przeprowadzić siłami 2. i 3. Frontu Ukraińskiego wielką operację, której celem było przerwanie obrony wojsk niemiecko-rumuńskich w północnej Rumunii, wyparcie ich za Dniestr, zdobycie Jass i Kiszyniowa oraz głębokie wdarcie się wojsk sowieckich w głąb Rumunii.     Pod koniec marca 1944 roku wojska trzech sowieckich frontów ukraińskich...
5
5 (3)
Godziemba
22-03-2017
W połowie marca 1917 roku nastąpił kres monarchii w Rosji.     Letnie porażki armii rosyjskiej w 1915 roku skłoniły cara do zdymisjonowania najbardziej skompromitowanych ministrów z szefem resortu wojny Suchomlinowem na czele. Jednocześnie kryzys amunicyjny zmusił rząd do utworzenia Rady Społecznej do spraw Poprawy Zaopatrzenia Artyleryjskiego, która została zdominowana przez właścicieli największych firm zbrojeniowych w Piotrogrodzie. Dla liberalnych przedsiębiorców moskiewskich był to prawdziwy policzek...
5
5 (1)
Godziemba
20-03-2017
Nie ulega wątpliwości, że nacisk opinii publicznej odegrał istotną rolę w decyzji o zaangażowaniu Rosji w I wojnę światową.     W ostatnich latach przed jej wybuchem nastrój „prosłowiańskiej wojowniczości” opanował korpus oficerski, elity i znaczną część społeczeństwa. Jedynie na dworze silna była frakcja przeciwników udziału Rosji w wojnie.    Po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda i austriackich żądaniach wobec Belgradu, prasa rosyjska powszechnie domagała się wojny w obronie...
5
5 (2)
Siłaczka
18-03-2017
Dziś 76 rocznica dotarcia I. raportu rtm.Pileckiego do Londynu W marcu 1942 r. do KL Auschwitz zaczęły docierać pierwsze transporty RSHA (Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy) i rozpoczęło się masowe mordowanie Żydów z całej Europy. Tymczasem ROK WCZEŚNIEJ, dokładnie 18 marca 1941 r. pierwszy raport rtm.Pileckiego z „planety Auschwitz” dotarł do londyńskiej siedziby Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Władze polskie niezwłocznie przekazały informacje pozyskane od konspiratorów Związku...
5
5 (2)
Godziemba
15-03-2017
Zabójcą premiera Stołypina był ceniony agent ochrany Dmitrij Bogrow.     Zamachowiec został natychmiast schwytany przez publiczność, która próbowała dokonać na nim linczu – oficerowie żandarmerii odbili go z rąk tłumu z najwyższym trudem. Mikołaj na wieść o zamachu powrócił na salę, a orkiestra powitała go hymnem „Boże, chroń cara", po czym widownia zakrzyknęła na cześć panującego: „Ura!". Car skłonił się zgromadzonym, po czym spokojnie obejrzał...
5
5 (2)
Godziemba
13-03-2017
W dniu 14 września 1911 roku premier Piotr Stołypin został śmiertelnie postrzelony w kijowskim teatrze.    Na początku września 1911 roku premier Piotr Stołypin wyjechał do Kijowa, aby uczestniczyć z carem i innymi dostojnikami w uroczystości odsłonięcia pomnika Aleksandra II w 50. rocznicę jego pierwszej reformy.    Wyjeżdżając do na uroczystości był już w niełasce cara. Nieustanne intrygi członków dworu przeciwko niemu przyniosły efekty. Dodatkowo okoliczności wymuszenia na Radzie Państwa przyjęcia ustawy o...
5
5 (1)
Godziemba
08-03-2017
Podstawowym celem Piotra Stołypina było przekształcenie Rosji w praworządne państwo, w którym „obowiązki i prawa poddanych określają ustawy pisane, a nie wola poszczególnych osób”.     Przemawiając przed II Dumą w 1907 roku rozwinął starannie opracowany program stopniowych reform – błyskotliwy plan przebudowy Rosji, obejmujący wszystkie dziedziny życia społecznego. Niestety żadne siły w parlamencie nie chciały się nim zajmować. Nawet kadeci – choć Stołypin proponował program...
5
5 (4)
Godziemba
06-03-2017
Piotr Stołypin był najwybitniejszym premierem Rosji.     Piotr Stołypin po ukończeniu studiów przyrodniczych na uniwersytecie w Petersburgu zajmował kolejno stanowisko marszałka szlachty, najpierw powiatowego potem gubernialnego, aby zostać najmłodszym w Rosji gubernatorem. W Saratowie utwierdził się w przekonaniu, iż bez zasadniczej zmiany sytuacji na wsi, Rosję czeka kataklizm polityczny i społeczny. Wybuch buntu chłopskiego nie miał być wynikiem idei rewolucji, lecz aktem rozpaczy wynikającej z beznadziei...
5
5 (3)
Krzysztof Karnkowski
04-03-2017
Już przy wydanym dwa lata temu „Zośkowcu” można było przekonać się, że Jarosław Wróblewski , choć tytuły jego książek sugerują skupienie się na jednej postaci, bardzo szczegółowo kreśli tło, opowiadając tak naprawdę o losach całych grup i pokoleń, i dramatycznych wydarzeniach z ich życia.  W „Gryfie”, dziele poświęconym gen. Januszowi Brochwicz-Lewińskiemu, tak samo, jak we wcześniejszej książce o Haliczu, najważniejsze jest, oczywiście, Powstanie Warszawskie, tu widziane głównie przez pryzmat...
5
5 (1)
02-03-2017
Święto Żołnierzy Wyklętych dało wielu osobom publicznym pretekst do zaprezentowania swojego „niekonwencjonalnego” stanowiska. Kukiz, Wielomski, Zychowicz... że nie wspomnę o lewicowym i liberalnym planktonie.   Bohaterowie, czy zbrodniarze?   Środowiska patriotyczno-prawicowe zawyły z oburzenia. I o to głównie chodziło, a nie o tzw. poważną i merytoryczną dyskusję o najnowszej historii Polski.   Ci, którzy za Zychowiczem przypominają niewygodne fakty z dziejów czynnego oporu...
5
5 (6)
Godziemba
01-03-2017
Władze komunistyczne starały się kontrolować wszelkie aspekty działalności „ludowego” wojska.       Bardzo silny nadzór Biuro Polityczne PZPR sprawowało nad Głównym Zarządem Politycznym WP. Świadczy o tym Uchwała Sekretariatu Biura Organizacyjnego KC PZPR z 11 czerwca 1951 roku w sprawie zacieśnienia więzi organów partyjno-politycznych oraz organizacji PZPR w wojsku z terenowymi organizacjami partyjnymi oraz ściślejszej koordynacji pracy Głównego Zarządu Politycznego z odpowiednimi...
5
5 (1)
Traube
27-02-2017
Moja ulica w Gdańsku była krótka. Kilka domów na krzyż. Chłopaków w moim wieku było czterech. Spędzaliśmy razem mnóstwo czasu. Piłka, pierwsze papierosy, zimne ognie na Sylwestra. Na wakacje, do babci, przyjeżdżał z Warszawy jeszcze jeden, ale ten był młodszy i trzymał się głównie ze mną i kolegą w moim wieku. Pozostali dwaj byli trochę starsi. Z tym z Warszawy rozmawiałem po latach, przy okazji śmierci mojego Ojca. Nasze mamy były koleżankami od podstawówki. Facet jest czy był jednym z redaktor...
5
5 (8)
Godziemba
27-02-2017
Jednym z dwóch najważniejszych , obok propagandy, środków obrony interesów komunistów w Polsce była armia.       Kontrola PZPR nad Ludowym Wojskiem Polskim dotyczyła  najbardziej szczegółowych aspektów funkcjonowania wojska oraz poszczególnych żołnierzy i dowódców.       Ramy organizacyjne nadzoru partyjnego nad „ludową” armią były kształtowane jeszcze podczas II wojny światowej, jednak istotnym przełomem było powstanie z...
5
5 (1)
AdamDee
25-02-2017
Temat ten chodził za mną od ładnych paru lat, od momentu gdy w moje ręce trafiła pewna niezwykła książka zatytułowana In The Secret Service - The Lighting The Torch. Książka jest niezwykła z conajmniej dwóch powodów: - pierwszy, napisana przez Polaka, gen. bryg. Mieczysława "Rygora" Słowikowskiego (konia z rzędem temu kto, poza niezłymi historykami okresu, kojarzyłby jego nazwisko z czymkolwiek istotnym) opowiadającego historię jednego z kluczowych wydarzeń Drugiej Wojny Światowej i to nie z pozycji...
5
5 (5)

Strony